The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3471
Total’s Visit
: 1923919
Year:2021 Volume: 1  Issue: 51  Area: Liberal arts

Duygu Diğdem SİLİK, Cemal Ersin SİLİK, Filiz Özlem ÇETİNKAYA
Metaphoric Perceptions of Recration Department Students About Child Concept
 
Children have an important influence in the process of purchasing touristic products for families. Children can be an important factor in choosing a business or a destination. Therefore, perceptions of students receiving tourism education about children are also important. Students will have to interact with children with their work in the industry, and this process may affect service quality. In this context, the main purpose of the research is to examine the perceptions of the students of the recreation department about the concept of “child” through metaphors. The study group of the research consists of 150 students studying in the recreation department and voluntarily participating. A data collection tool has been created to obtain qualitative data. In data collection tool created, ‘‘child is like ........, because............’’statement has been request. The collected data were analyzed using content analysis. A phenomenology pattern was used as a qualitative research method in the research. The metaphors obtained were analyzed in terms of their common characteristics and collected under 20 categories. According to the findings of the research, the categories where the most metaphors are created are “being influenced by education, being in need, being able to be directed and processed”. The most created metaphors were flowers, trees/wet trees and saplings.

Keywords: Recreation, recreation management, child, metaphorRekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
 
Ailelerin turistik ürün satın alma sürecinde, çocukların önemli bir etkisi bulunmaktadır. Çocuklar, bir işletme veya destinasyonun tercih edilmesinde önemli bir faktör olabilmektedir. Dolayısıyla, turizm eğitimi alan öğrencilerin çocuklar ile ilgili algıları da önem arz etmektedir. Öğrencilerin sektörde çalışmaları ile birlikte, çocuklar ile etkileşim kurmaları gerekecek ve bu süreç hizmet kalitesini etkileyebilecektir. Bu çerçevede araştırmanın temel amacı, rekreasyon bölümü öğrencilerinin “çocuk” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, rekreasyon bölümünde öğrenim gören ve gönüllü olarak katılım sağlayan 150 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel verilerin elde edilmesi için bir veri toplama aracı oluşturulmuştur. Oluşturulan veri toplama aracında ‘‘çocuk ............ gibidir. Çünkü .........’’ ifadesinin doldurulması istenilmiştir. Toplanan veriler, içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Elde edilen metaforlar, ortak özellikleri bakımından incelenerek 20 kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre en çok metaforun üretildiği kategoriler sırasıyla “eğitimden etkilenebilir olma, muhtaç olma, yönlendirilebilir ve işlenebilir olma” kategorileridir. En çok üretilen metaforlar ise çiçek, ağaç/yaş ağaç ve fidan olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, rekreasyon yönetimi, çocuk, metaforFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn