The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 994
Total’s Visit
: 1839138
Year:2021 Volume: 1  Issue: 51  Area: Liberal arts

Bünyamin SARİKAYA, Yunus ŞAKİROĞLU
A Study on the Attitudes of Prospective Turkish Teachers towards Web-Based Teaching
 
The aim of this study is to reveal the attitudes of prospective Turkish teachers towards webbased teaching. For this purpose, the attitudes of prospective Turkish teachers towards web based teaching were evaluated in the context of the variables; their class levels, gender and having a personal computer. The screening model was used in the study. The data were collected using the “Web Based Teaching Attitude Scale” developed by Erdoğan, Bayram and Deniz (2007). The study group consists of 207 prospective Turkish teachers studying in Turkish Education Department of Muş Alparslan University. The data were collected in the fall semester of the 2019-2020 academic year and were analyzed using a statistical program. As a result of the study, it was found that the prospective Turkish teachers had an "indecisive” attitude towards web based education and showed significant differences in the variables of class levels, gender and having a personal computer. The results of the study were compared with those in the other studies in the literature and recommendations related to the study were presented in this framework.

Keywords: Web based teaching, attitude, prospective Turkish teachersTürkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma
 
Çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının web tabanlı öğretime yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında Türkçe öğretmeni adaylarının web tabanlı öğretime yönelik tutumları öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, cinsiyet ve kişisel bir bilgisayara sahip olma değişkenleri bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler Erdoğan, Bayram ve Deniz (2007) tarafından geliştirilen “Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği” ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenimlerini sürdüren 207 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler 2019-2020 eğitim- öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Veriler bir istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının web tabanlı öğretime yönelik “kararsız” bir tutuma sahip oldukları ve öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, cinsiyet ve kişisel bir bilgisayara sahip olma değişkenlerinde anlamlı farklılık gösterdikleri bulgulanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılmış ve bu bağlamda çalışma ile bağlantılı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Web tabanlı öğretim, tutum, Türkçe öğretmeni adaylarıFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn