Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullan�c� Ad�
�ifre
Yeni �ye|�ifremi Unuttum
HAKEM ve ED�T�R G�R��� Yay�n �lkeleri S�k Sorulan Sorular Kurullar Edit�rler Tarand���m�z �ndexler A��k Eri�im Politikas� Etik �lkeler ve Yay�n Politikas� Telif Hak�
Bug�nk� Ziyaret
: 274
Toplam Ziyaret
: 3079161

Dergimize g�nderilen makaleler benzerlik kontrol program� olan ithenticate ile taranmaktad�r. Benzerlik oran�n�n y�ksek ��kmas� durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktad�r.

Makaleler i�in %20 ve �zeri benzerlik oranlar� kabul edilmemektedir.

Y�l : 2022   Cilt : 1  Say� : 55
Hasan ���EK
1- E�itim Sanat�: Pedagojiden Andragojiye

  �zet   Tam Metin
Keisuke WAKIZAKA, G�k�e YILMAZ
2- Interpreting Relations between Armenian Nationalism, Marxism and the Armenian Apostolic Church

  �zet   Tam Metin
Hacer ARSLAN KALAY
3- Reflections of Animal Symbolism on Anatolian Turkish Rugs

  �zet   Tam Metin
Elif AKSOY
4- Kaplumba�a Fig�r�n�n Mitolojik Olarak �ncelenmesi ve Anadolu Dokumalar�nda Kullan�m�

  �zet   Tam Metin
Tahir ZORKUL, Mihriban ERDEM
5- Erdem Aray���nda Erdemsizler �lkesi

  �zet   Tam Metin
�mit KATIRANCI
6- 15. ve 16. Y�zy�llarda Bolu Sancakbeyleri

  �zet   Tam Metin
Ye�im DEM�R
7- �in�in Deniz �pek Yolu Projesi: Gwadar Liman�

  �zet   Tam Metin
M�nife OBUZ
8- Bat�l� Seyyahlar�n G�z�nden XVI. ve XVII. Y�zy�llarda Payitaht �stanbul�da Ki�isel Temizlik ve Bak�m

  �zet   Tam Metin
Osman DURMAZ, Ayd�n KIZILASLAN, Tansel YAZICIO�LU
9- Fen Bilimleri ��retmenlerinin �zel E�itime Gereksinimi Olan ��rencilere �li�kin G�r��lerinin De�erlendirilmesi

  �zet   Tam Metin
Duygu ��PINAR AK�AYO�LU
10- Etkin bir Yabanc� Dil ��rencisi Kimdir? : B�l�m� �ngilizce olan ��rencilerin �� y�ll�k d�nemdeki De�i�en Alg�lar�

  �zet   Tam Metin
G�l EK�NC�
11- Dijital Teknolojiler, Yapay Zek�, Giri�imcilik ve �novasyon Yay�nlar� Bibliyometrik Analizi

  �zet   Tam Metin
Mesut D�ZCE
12- Padoval� Marsilius�da Din-Siyaset �li�kisi

  �zet   Tam Metin
Mazhar D�NDAR
13- �l�h� Hitap - Ak�l �li�kisi

  �zet   Tam Metin
Ali TA�, Ahmet Ya�mur ERSOY, G�khan G�RLER
14- Bir Kurumsal Mant�k Olarak T�rk T�resi ve Onun Y�netsel Akt�rler �zerindeki �ekillendiricili�i: Kutadgu Bilig Temelinde Bir �nceleme

  �zet   Tam Metin
Handan BOYALI, K�bra G�M��
15- B�rokrasi ve Siyaset �li�kisinin Parlamenter Sistem ile Cumhurba�kanl��� H�k�met Sistemi �zelinde Analizi

  �zet   Tam Metin
Copyright 2023 Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi. | Xdizayn