Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullan�c� Ad�
�ifre
Yeni �ye|�ifremi Unuttum
HAKEM ve ED�T�R G�R��� Yay�n �lkeleri S�k Sorulan Sorular Kurullar Edit�rler Tarand���m�z �ndexler A��k Eri�im Politikas� Etik �lkeler ve Yay�n Politikas� Telif Hak�
Bug�nk� Ziyaret
: 288
Toplam Ziyaret
: 3079175

Dergimize g�nderilen makaleler benzerlik kontrol program� olan ithenticate ile taranmaktad�r. Benzerlik oran�n�n y�ksek ��kmas� durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktad�r.

Makaleler i�in %20 ve �zeri benzerlik oranlar� kabul edilmemektedir.
Etik �lkeler ve Yay�n Politikas�

Ara�t�rma Bütünlü�ü ve Yazar Sorumluluklar�
-Farkl� disiplinlerin ve yay�n biçimlerinin farkl� normlara sahip oldu�unu kabul etmekle birlikte dergimize gönderilen makalelerde bir tak�m �artlar aramaktay�z. Bunlar:
* Ara�t�rma uygulamas�nda titizlik, dürüstlük ve mükemmellik,
* Ara�t�rmadaki tüm kat�l�mc�lara ve konulara özen ve sayg�,
* �effafl�k ve aç�k ileti�im,
* Ara�t�rma yöntemi,
* Konu bütünlü�ü,
* Bilimsel özgünlük,
* �lgili bilim dal�n�n terim bilgisine hâkimiyet,
* Konuyla ilgili eski ve yeni çal��malar� görebilmek,
* Yararlan�lan kaynaklarda uygunluk ve yeterlilik,
* De�erlendirme yapabilme ve sonuca ula�abilme,
* Alan�na katk� sa�lama,
* Dil hâkimiyeti/anla��labilirlik ve ak�c�l�k,
-Ayr�ca yazarlar a�a��da yer alan hususlar� kabul etmi� olurlar:
* Yazarlar derginin yay�n politikas�na, etik ve yaz�m kurallar�na uymakla yükümlüdürler.
* Yazarlar yay�n sürecinde editör ve hakemlerin önerileri do�rultusunda gerekli düzeltmeler yapmay� kabul etmelidirler. Bu ba�lamda yazar veya yazarlar, kendisine yap�lan önerileri kabul etmezse söz konusu makale reddedilecektir.
*Ortak yazarl� makalelerde, di�er yazarlara ula��lamamas� durumunda sorumlu yazar bütün sorumlulu�u kabul etmi� say�l�r.
* Dergimizde yay�mlanm�� makalelerin di�er çal��malarda kullan�lmas�, sadece at�f verilmesi halinde mümkündür.
* Van Yüzüncü Y�l Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, gönderilen yaz�larda düzeltme yapmak, yaz�lar� yay�mlamak ya da yay�mlamamak hakk�na sahiptir.
* Yay�mlanmas� için Van Yüzüncü Y�l Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yaz�lar�n telif haklar� dergiye devredilmi� olur. Dergi yönetiminden izin al�nmaks�z�n ba�ka bir yay�n organ�nda bu yaz�lar yay�nlanamaz, ço�alt�lamaz ve kaynak gösterilmeden kullan�lamaz.
* Yay�nlanan makaleler için yazara/yazarlara telif ücreti ödenmez. Ayr�ca yazardan/yazarlardan makale ba�vuru ücreti ve yay�n ücreti al�nmaz.
* Dergide yay�mlanan yaz�lar�n hukuksal, bilimsel ve etik sorumlulu�u yazara/yazarlara aittir. Yay�n Kurulu ve editöryal ekip kaynaklanmas� muhtemel herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.
* ULAKB�M TR Dizin kurallar� gere�i makalelerde yer alan tüm yazarlar�n ORCID numaralar�n�n makalenin son �ekline eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
�ntihal Politikas�
- �ntihal, bir ki�inin eserinde ba�ka ki�ilerin ifade, bulu� veya dü�üncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmi� gibi kullanmas� �eklidir ve böylelikle etik ve akademik bütünlü�ün ihlalidir.
- Dergimiz, intihal konusunda a�a��da s�ralanan temel ilkelere uyar:
* Ba�ka bir ki�inin çal��mas�n� kaynak gösterilmeksizin kelimesi kelimesine al�nt�lamak,
* Kelimelerin baz�lar�n� veya s�ras�n� de�i�tirerek ba�ka bir ki�inin çal��mas�n� yeniden yorumlamak,
* Yazardan referans almadan ba�ka birinden al�nan fikirleri kullanmak,
* Çevrimiçi kaynaklardan kaynak gösterilmeksizin kesme ve yap��t�rma,
* Ba�kas�n�n çal��mas�n� kendi i�inin bir parças� olarak göstermek.
- Yay�nlar�m�z�n hiç birinde intihallere müsamaha gösterilmez ve kontrol etme hakk�m�z� da sakl� tutar�z. Bu ba�lamda dergimize gönderilen makaleler intihal tespit program� olan iThenticate ile taranmaktad�r. Benzerlik oran�n�n yüksek ç�kmas� durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktad�r. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranlar� kabul edilmemektedir.
- Okuyucular�m�zdan, hakemlerden ve editörlerden, ilgili editöre ba�vurarak veya sbedergisi@yyu.edu.tr / yyu.sbe@yyu.edu.tr adreslerine e-posta göndererek intihal �üphelerini dile getirmelerini bekliyoruz.
Mükerrer Yay�n
- Bir eser veya bir eserin önemli bölümleri, eserin yazar veya yazarlar� taraf�ndan birden çok kez yay�nland���nda, gereksiz yay�n veya "kendili�inden intihal" meydana gelir. Bu durum ayn� veya farkl� bir dilde olabilir. Tekrar Yay�n / Duplication / Çoklu Yay�n / Bilimsel Yan�ltma, suçtur. TÜB�TAK Yay�n Etik Kurulu’na göre duplikasyon, ayn� ara�t�rma sonuçlar�n� birden fazla dergiye yay�m için göndermek veya yay�nlamakt�r. Bir makale önceden de�erlendirilmi� ve yay�nlanm��sa bunun d���ndaki yay�nlar duplikasyon say�l�r. Bu ba�lamda editöryal ekip ve yay�n kurulu olarak duplikasyona kar�� oldu�umuzu aç�kça belirtiriz.
- Okuyucular�m�zdan, hakemlerden ve editörlerden, ilgili editörle ileti�ime geçerek veya sbedergisi@yyu.edu.tr / yyu.sbe@yyu.edu.tr adreslerine e-posta göndererek yinelenen veya gereksiz yay�n �üphelerini dile getirmelerini bekliyoruz.
�nsan veya Hayvanlar Üzerinde Ara�t�rma
- �nsanlar� veya hayvanlar� kapsayan ara�t�rmalar ilgili etik kurul(lar) taraf�ndan onaylanmal�d�r. Makaleler uluslararas� etik ve yasal standartlara uygun olmal�d�r. Ayr�ca yazarlar�n, insan kat�l�mc�lar�n�n gizlilik haklar�na sayg� duymas�n� ve dergimize makale göndermeden önce yay�nlamak için gerekli her türlü izni almalar� gerekmektedir.
Aç�k Eri�im Politikas�
- Dergimiz aç�k eri�imi desteklemektedir. Aç�k eri�im politikas� gere�ince, dergi say�lar� ve makaleler derginin web sayfas�nda yer al�r ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyas� olarak eri�ilebilir. Yay�mlanm�� makalelerin ki�isel web sayfas� ya da kurumsal ar�ivlerde saklanmalar�na engel herhangi bir k�s�tlama bulunmamaktad�r.
Çe�itli Hususlar
- Derginin her say�s� için belirlenen makale say�s� en fazla 20’dir. Genel prensip olarak yay�nlanmas�na karar verilen makaleler, geli� tarihine göre derginin ilgili say�s�na kabul edilir. Söz konusu say� için makale say�s�n�n 20’yi a�mas� durumunda, say�y� a�an makaleler bir sonraki say�ya devredilir. Ancak yay�na kabul edilen tüm makaleler içinden, konusu itibariyle özgün olmas� dikkate al�narak ilgili say�ya dâhil edilecek makaleleri seçme hakk� editörlere aittir. Ayr�ca makalelerin dergideki s�ralamas� da editörlerin tasarrufundad�r.
- Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, dergi Yay�n Kuruluna aittir.Copyright 2023 Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi. | Xdizayn