Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullan�c� Ad�
�ifre
Yeni �ye|�ifremi Unuttum
HAKEM ve ED�T�R G�R��� Yay�n �lkeleri S�k Sorulan Sorular Kurullar Edit�rler Tarand���m�z �ndexler
Bug�nk� Ziyaret
: 266
Toplam Ziyaret
: 1016910

Dergimize g�nderilen makaleler benzerlik kontrol program� olan ithenticate ile taranmaktad�r. Benzerlik oran�n�n y�ksek ��kmas� durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktad�r.

Makaleler i�in %20 ve �zeri benzerlik oranlar� kabul edilmemektedir.
DERG� HAKKINDA

Creative Commons Lisans�
Bu eser
Creative Commons At�f 4.0 Uluslararas� Lisans� ile lisanslanm��t�r.

2000 y�l�nda yay�n hayat�na ba�layan Van Yüzüncü Y�l Üüniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED) Uluslararas� hakemli bir dergidir.
Y�lda (Bahar, Yaz, Sonbahar, K�� olmak üzere) 4 say� olarak yay�nlan�r.
Dergimiz Türkçe d���nda �ngilizce, Almanca, Arapça ve Farsça makaleleri de kabul etmektedir.

 

 Copyright 2020 Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi. | Xdizayn