The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1120
Total’s Visit
: 1839264
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Sinem AYDOĞDU BIÇAK, Nilgün ÇOLPAN ERKAN
A Method For Determining The Effects of Green Space And Physical Activity on Human Happiness
 
From the moment human beings can meet their basic life needs, they have developed many approaches in organizing their relations with their physical environment, and established cities for shelter and production. As the rate of urbanization increases and accelerates, the central areas and then the residential areas gradually started to move away from nature in many settlements. In today's conditions, rapid and unplanned development, construction contrary to plan decisions, urban transformation decisions, etc. The reasons increase the density in the residential areas, which causes the urban green areas to decrease gradually, the impermeable / reflective surfaces to increase and the urban residents to break the relationship with nature. In addition, negative situations such as competition in work life, problems encountered in daily life, stress and tension increase, and opportunities for people whose relationship with nature deteriorates to renew themselves are gradually decreasing. In this direction, as in all areas of life, it is important to increase the well-being of individuals and thus their happiness with the arrangements to be made in physical space. In this study, the spatial elements that will contribute to improving the well-being of the individuals living in the cities are examined in the context of the suitability of the green areas around the residential life and the physical activity of the residential life environment. The research first started with a pilot study in order to identify the issues that make them happy in the residential living environments of the users. The questionnaire form created in line with the information obtained from the pilot study was applied to 126 people living in Istanbul. By evaluating the data obtained from the surveys, applications that can be done to increase the happiness of individuals in physical space have been determined.

Keywords: Subjective well-being, Happiness, Green space, Physical activityYeşil Alan ve Fiziksel Aktivitenin İnsan Mutululuğu Üzerindeki Etkisinin Saptanmasında Bir Yöntem
 
İnsanoğlu temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabildiği andan itibaren fiziksel çevresiyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde pek çok yaklaşım geliştirmiş, barınma ve üretim amaçlı kentler kurmuştur. Kentleşme oranı arttıkça ve hız kazandıkça pek çok yerleşmede önce merkez alanları, daha sonra konut alanları giderek doğadan uzaklaşmaya başlamıştır. Günümüz koşullarında hızlı ve plansız gelişme, plan kararlarına aykırı yapılaşma, kentsel dönüşüm kararları vb. nedenler konut alanlarında yoğunluğu arttırmakta, bu durum kentsel yeşil alanların giderek azalmasına, geçirimsiz/yansıtıcı yüzeylerin artmasına ve kentlerde yaşayanların doğa ile ilişkisinin kopmasına neden olmaktadır. Ayrıca çalışma hayatındaki rekabet, gündelik hayatta karşılaşılan sorunlarla birlikte stres, gerginlik gibi olumsuz durumlar artmakta, doğa ile ilişkisi bozulan insanın kendisini yenileyebileceği imkânlar giderek azalmaktadır. Bu doğrultuda yaşamın her alanında olduğu gibi fizik mekânda yapılacak düzenlemelerle bireylerin iyi oluş halinin dolayısıyla mutluluğunun arttırılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada kentlerde yaşayan bireylerin iyi oluş halini arttırmaya katkı sağlayacak mekânsal unsurlar konut yaşam çevresindeki yeşil alanlar ile konut yaşam çevresinin fiziksel aktiviteye uygunluğu bağlamında incelenmektedir. Araştırma öncelikle kullanıcıların konut yaşam çevrelerinde onları mutlu eden konuların saptanması amacıyla pilot çalışma ile başlamıştır. Pilot çalışmadan elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan anket formu, İstanbul’da yaşayan 126 kişiye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler değerlendirilerek fizik mekânda bireylerin mutluluğunu arttırmaya yönelik yapılabilecek uygulamalar saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öznel iyi oluş, Mutluluk, Yeşil alan, Fiziksel aktiviteFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn