The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 43
Total’s Visit
: 3311157
Year:2019 Volume: 1  Issue: 43  Area: Liberal arts

Talha ÇİÇEK
ANALYZE OF THE TOPICS OF VAN FOLK SONGS'S
 
Culture constitutes the unique characteristics of the society that creates the material and spiritual values that each society conveys from generation to generation. Thus, the culture exhibits a identity that allows the society to be separated from other societies. At the same time, culture is a structure in which social events and facts are reflected. This reflection is reflected in everyday life as well as the products contained in the culture circle. The folk products, which have a cultural structure, exhibit a characteristic that reflects the tradition of the region in which they are located. This also applies to folk songs that are folk literature products. The folk songs we see as a poem read with a certain melody successfully process and convey the traditions of the local people and the socio-cultural structure of their traditions. This situation also affects the content of folk songs. General issues; love, longing, separation, religion, death, historical event etc. the fact that the topics even exhibit local characteristics reinforces this argument. The Van recorded as a result of the compilations in this study will be evaluated according to folk music topics and local concepts and expressions will be indicated. The intensity of the subjects covered in folk songs will be studied.

Keywords: Turkish Folk Literature, Van Province, Folk Song, Culture, Topic.VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ
 
Kültür, her toplumun nesilden nesile aktardığı maddi ve manevi değerleri oluşturan toplumun kendisine has özelliklerini meydana getirir. Böylece kültür ait olduğu toplumun diğer toplumlardan ayrılmasını sağlayan bir hüviyet sergiler. Aynı zamanda Kültür, toplumsal olay ve olguların yansıtıldığı bir yapıdadır. Bu yansıma gündelik hayatta kendisini gösterdiği gibi kültür dairesi içinde yer alan ürünlerle de sağlanmaktadır. Kültürel yapıya sahip olan halk ürünleri, içinde bulundukları yörenin geleneğini yansıtan bir özellik sergilemektedir. Bu durum, halk edebiyatı ürünleri olan türküler için de geçerlidir. Belli bir ezgiyle okunan şiirler olarak karşımıza çıkan türküler, ait olduğu yöre halkının yaşayışını, geleneklerini daha genel tabirle sosyo-kültürel yapısını başarılı şekilde işlemekte ve aktarmaktadır. Söz konusu durum türkülerin içeriğine de tesir etmektedir. Genel konular olan; aşk, hasret, ayrılık, din, ölüm, tarihi olay vb. konuların dahi yöresel özellikler sergilemesi bu savı güçlendirmektedir. Bu çalışmada, yapılmış olan derlemeler neticesinde kayıt altına alınan Van türkülerinin konuları üzerinde durulacak ürünler konu başlıklarına göre ele alınarak yöresel kavram ve ifadeler belirtilecektir. Türkülerde işlenen konuların yoğunluğu saptanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Halk edebiyatı, Van, Kültür, Türkü, Konu.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn