The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 78
Total’s Visit
: 3311192
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Mustafa KIRCA
The Effect of Internatıonal Tourısm Demand on Agrıcultural Sector in Turkey
 
Tourism and agriculture are two important sectors in Turkey. The tourism sector is among the primary sectors that demand input from the agricultural sector. Thus, the more developed tourism, the more development expected in agriculture. For this reason, it is especially important to determine the long- and short-term effects of tourism demand on the agricultural sector. In this context, this study aims to investigate the effect of international tourism demand on the share of agricultural sector revenues in GDP. For this aim, research analyses were conducted using the annual data of the variables between 1990 and 2018 with the ARDL bounds test. The results of the analyses revealed that the demand for international tourism increases the share of agricultural sector revenues in GDP in the short term. In the long term, the 1% increase in international tourism demand reduces the share of agricultural sector revenues in GDP by 0.4%.

Keywords: Agriculture, Tourism, Sectoral Linkages, Bound TestTürkiye’de Uluslararası Turizm Talebinin Tarım Sektörü Üzerindeki Etkisi
 
Türkiye için turizm ve tarım sektörü iki önemli sektördür. Turizm sektörü tarım sektöründen girdi talep eden önemli sektörler arasındadır. Böylece turizmin gelişmesiyle birlikte tarımında gelişmesi beklenmektedir. Bu sebepten dolayı özellikle turizm talebinin tarım sektörü üzerindeki uzun ve kısa dönemli etkilerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı Türkiye’ye yönelik uluslararası turizm talebinin tarım sektörü gelirlerinin GSYİH içindeki payına etkisinin belirlenmesidir. Belirtilen amaç doğrultusunda değişkenlere ait 1990-2018 arası yıllık veriler kullanılarak ARDL sınır testiyle analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kısa dönemde uluslararası turizm talebini tarım sektörü gelirlerinin GSYİH içindeki payını artırmaktadır. Uzun dönemde ise uluslararası turizm talebinde meydana gelen %1’lik artış tarım sektörü gelirlerinin GSYİH içindeki payını %0.4 oranında azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarım, Turizm, Sektörel Bağlantı, Sınır TestiFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn