The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 916
Total’s Visit
: 1462427
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -1  Area: Liberal arts

Yrd.Doç.Dr. Murat ÇOLAK
THE EFFECT OF MACROECONOMIC INDICATORS ON EMPLOYMENT IN TURKEY
 
One of the priority objectives of all economies in the world is to increase employment. Employment is affected by many macroeconomic indicators. The correct analysis of this subject at issue provides countries an important flow of information in determining short, medium and long-term employment policies. The paper investigates the factors affecting employment in Turkey. The relationship between macroeconomic variables and employment was determined using Vector Autoregressive (VAR) model methodology, Johansen Cointegration analysis and Granger causality tests with period 1999: Q1-2017: Q1. According to the results of the analysis, it is determined that there is a one-way causality relation from the budget deficit, labor productivity and inflation to employment. It is also concluded that there is a bi-directional causality among current account deficit, industrial production index and employment. The results of impulse responses and variance decompositions show that current account deficit and interest rates, especially inflation, have permanent effects on employment.

Keywords: Employment, Labor Market, Social Policy, Employment Policy.TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN İSTİHDAMA ETKİSİ
 
Dünyadaki tüm ekonomilerin öncelikli hedeflerinden birisi istihdamı arttırmaktır. İstihdam pek çok makroekonomik göstergeden etkilenmektedir. Söz konusu etkinin doğru analizi, ülkelere kısa, orta ve uzun vadeli istihdam politikalarını belirlemede önemli bir bilgi akışı sağlamaktadır. Bu çalışma, Türkiye'de istihdamı etkileyen makroekonomik büyüklüklerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Analiz dönemi 1999:Q1-2017:Q1 olup, makro büyüklüklerin emek arzı ile ilişkisi Vektör Otoregresif (Vector Autoregressive, VAR) model metodolojisi, Johansen koentegrasyon analizi ve Granger nedensellik testleri kullanılarak belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre bütçe açığından, emek verimliliğinden ve TÜFE’den istihdama doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Cari açık, sanayi üretim endeksi ve istihdam arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Etki-tepki analizleri ve varyans ayrıştırması sonuçları başta enflasyon olmak üzere cari açık ve faiz oranlarının istihdam üzerinde kalıcı etkileri olduğu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Emek Piyasası, Sosyal Politika, İstihdam PolitikalarıFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn