The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 26
Total’s Visit
: 3311140
Year:2019 Volume: 1  Issue: 43  Area: Liberal arts

Hasan YAYLI, Fatma ÖKDE
THE IMPACT OF INTERNATIONAL MIGRATION ON THE QUALITY OF URBAN LIFE IN TURKEY
 
Although migration is considered to have begun with the history of humanity, it seems to be accelerated by the increase in globalization and by the political, economic, socio-cultural problems and developments in the world. Migration is sometimes voluntary (socioeconomic concerns), sometimes compulsory (war, political pressures, natural disasters) and is among the areas of study that are constantly updated and important as it affects many national and international fields. Today, among the most important impacts of immigration, international migration, illegal immigration and refugee problems come to the fore, and these are among the main problems of both international relations and public administration disciplines. When taking the issue of international migration and refugee into consideration, we come to the conclusion that due to the geographical position and/or its transfer country status for international migration Turkey is forefront. This situation arose the necessity of policies in order to find a solution to the socio-cultural conflicts between the citizens and the refugees and/or immigrants with the different cultures. In this study, the changes in Turkey's urban identity as a result of international migration, how immigration shapes the social structure of the urban life and how immigrants who come to the city influence the quality of urban life will be examined. The sudden increase in population with migration is causing difficulties in cities and adding new ones to existing urbanization problems such as degradation of the physical environment, social, economic and many other problems that reduce the quality of urban life. Within this framework, the criteria of urban living quality will be evaluated one by one to determine what immigrants are influencing at this point and how this impact changes the quality of lives of the residents of the city.

Keywords: International migration, the quality of urban life, security, refugeeTÜRKİYE’DE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ İLE ULUSLARARASI GÖÇ İLİŞKİSİ
 
Göç olgusunun, insanlık tarihi ile başladığı kabul edilmekle birlikte, 20.Yüzyılın sonlarında giderek artarak uluslararası boyut kazandığı görülmektedir. Uluslararası göçün yaygınlaşmasında genelde küreselleşme özelde her ülkenin iç dinamiklerinde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyo- kültürel sorunlar etkili olmaktadır. Dünyada artan insan hakları ihlali, baskıcı rejimler, iç savaşlar, siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar, ekolojik sorunlar, coğrafi koşulların yetersizliği ve can güvenliği kaygısı ile ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sayısı giderek artmaktadır. Bu durum ulusal ve uluslararası birçok alanı etkilediği için güncelliğini ve önemini koruyan çalışma alanları arasında gelmektedir. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum ve taşıdığı özellikler dolayısıyla birçok ülkeden göç almakta veya başka ülkelere uluslararası göç için transfer ülke statüsü ile ön plana çıkmaktadır. Göçler sonucunda ülkemizde artan nüfus yoğunluğu, kentlerin kapasitesinin zorlanmasına ve var olan kentleşme sorunlarına yenilerinin eklenmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, uluslararası göç sonucunda Türkiye’nin kentlerinde meydana gelen değişimler incelenmektedir. Göçün kent mekanına etkileri, kentlerin toplumsal yapısını nasıl şekillendirdiği, kentsel yaşam kalitesini nasıl etkilediği ortaya konulacaktır. Bu çerçevede kentsel yaşam kalitesinin göstergeleri tek tek değerlendirilerek göçmenlerin kentsel yaşam kalitesini nasıl değiştirdiği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, kentsel yaşam kalitesi, göçmen, mülteciFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn