The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 70
Total’s Visit
: 3311184
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Elife AKİŞ
The Relationship Between Inflation and Unemployment in Turkey (2005 – 2020)
 
Inflation, which expresses the steady increase in the general level of prices and unemployment, which indicates that people want to work but cannot find a job due to different reasons are the main problems tried to be solved by those who shape the economic policy. Since inflation and unemployment decrease the welfare level of individuals, in economies low inflation and low unemployment are aimed, but these two goals generally conflict with each other. In the economic literature, the relationship between inflation and unemployment is analyzed with the Phillips Curve approach, which reveals that a high inflation leads to low unemployment and a low inflation leads to high unemployment. For this reason, while policymakers try to reduce inflation and ensure price stability; on the other hand, they strive to increase production and thus economic growth by reducing unemployment rates. The aim of this study is to test the validity of the Phillips Curve by analyzing the relationship between inflation and unemployment in Turkey. In this study, the relationship between unemployment and inflation in Turkey during 2005:1-2020:2 were examined. In the study, monthly inflation and unemployment data from the Turkey Statistical Institute was used for the relevant period. To examine the relationship between these variables, primarily the stationarity of the series was subjected to unit root tests. Then, it was investigated whether there is a long term relationship with the cointegration test. After determining the long-term relationship between the variables, the Vector Error Correction Model (VECM) was estimated to determine the direction of the relationship.

Keywords: Inflation, Unemployment, Cointegration Analysis, VECMTürkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (2005 – 2020)
 
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışı enflasyon ve kişilerin çalışmak istediği halde farklı nedenlerden dolayı iş bulup çalışamadığı durumu gösteren işsizlik, iktisat politikasına yön verenlerin çözmeye çalıştıkları en temel sorunlardandır. Enflasyon ve işsizlik bireylerin refah düzeyini düşürdüğü için ekonomilerde düşük enflasyon ve düşük işsizlik amaçlanır, ancak genellikle bu iki amaç birbiriyle çatışmaktadır. Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki iktisat literatüründe, yüksek enflasyonun düşük işsizliğe, düşük enflasyonun ise yüksek işsizliğe neden olduğunu ortaya koyan Phillips Eğrisi yaklaşımıyla incelenmektedir. Bu nedenle politika yapıcılar bir yandan fiyat istikrarını sağlamak için enflasyonu düşürmeye çalışırlarken; öbür taraftan işsizlik oranını düşürerek toplam çıktıyı yani ekonomik büyümeyi arttırmak için çalışmaktadırlar. Çalışmanın amacı, 2005:1-2020:2 döneminde Türkiye’de Phillips eğrisinin geçerliliğini test etmek için enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkinin durumunu analiz etmektir. Çalışmada ilgili döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen aylık işsizlik ve enflasyon verileri kullanılmıştır. Bu iki değişken arasındaki ilişkiyi incelemek maksadıyla öncelikle serilerin durağanlığı birim kök testlerine tabi tutulmuştur. Ardından uzun dönemli ilişkinin var olup olmadığını ortaya çıkarmak için eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişki tespit edildikten sonra ise ilişkinin yönünün belirlenmesi için Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) tahmin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, İşsizlik, Eşbütünleşme Analizi, VECMFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn