The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 909
Total’s Visit
: 1462420
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -2  Area: Liberal arts

Süleyman Eratalay
REDUPLICATION IN TURKISH AND SUMERISH
 
The reduplication is a very important feature in Turkish. There are even partial repetitions, similar words, opposite words, even word pairs, as well as duplicative occurrences. From the point of view of word types, it seems that almost all the word types on the list are used to create reduplication, such as adjectives and verbs. In addition to the basic function of reinforcement and duplication, meaning of reinforcement in Turkish is also used with functions such as strengthening, exaggeration, facilitation. This important feature has begun to be used more and more in the western languages in recent years with the understanding of the influence on society. On the other hand, the question of how reduplication is used in Sumerian and in what extent comes to the mind. There is no resemblance to the bilingual at first sight. Besides in Sumerian as well as in Turkish, reduplication for consolidation and multitude is observed. In addition to these, it is observed that names, adjectives and actions are used in pairs in terms of formally partial reduplications or word types. In this study, the extent to which the reduplications find themselves on two levels will be examined and their similarities and differences will be revealed.

Keywords: reduplication, Turkish, Sumerian.TÜRKÇE VE SÜMERCEDE İKİLEME
 
İkileme Türkçede oldukça önemli yer tutan bir özelliktir. Birebir tekrarlardan oluşan ikilemelerin yanında yarı tekrarlar, benzer sözcükler, karşıt sözcükler hatta sözcük gruplarından oluşan ikilemeler bile bulunmaktadır. Sözcük türleri açısından bakıldığında ise adlar sıfatlar eylemler gibi dildeki neredeyse tüm sözcük türlerinin ikileme oluşturmak için kullanıldığı görülmektedir. Türkçede ikileme anlamı pekiştirme ve çoğaltma temel işlevi dışında güçlendirme, abartma, kolaylaştırma gibi işlevlerle de kullanılmaktadır. Bu önemli özellik, toplum üzerindeki etkisinin anlaşılmasıyla batı dillerinde son yıllarda daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Diğer yandan Sümercede ikilemeler nasıldır ve ne ölçüde kullanılmaktadır sorusu akla gelmektedir. İki dil arasında ikilemeler konusunda ilk bakışta göze çarpan bazı benzerlikler yok değildir. Sümercede de Türkçedeki gibi pekiştirme ve çokluk bildirme amaçlı ikilemeler görülür. Bunların yanında biçimsel olarak yarı ikilemeler ya da sözcük türleri açısından adların, sıfatların ve eylemlerin ikilemelerde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Çalışmamızda ikilemelerin iki dilde kendine ne ölçüde yer bulduğu incelenecek ve benzerlikleri ile farklılıkları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İkileme, Türkçe, Sümerce.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn