The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1315
Total’s Visit
: 2565029
Year:2021 Volume: 1  Issue: 54  Area: Liberal arts

Funda KEKLİK KAL, Ahmet Selçuk BAYBURTLU, Duygu ULUSOY YILMAZ
Representation of Women in Turkish Music Lyrics: An Investigation on the Compositions of Munir Nurettin Selcuk
 
The increase in studies on gender within the scope of the discipline of musicology in Turkey, and the existence of studies on female musicians in this context draw attention. In addition to the studies on female composers and performers, there are also studies to interpret the position of women in society based on song lyrics. The fact that the studies carried out in this context are mostly in the genre of the popular music brought to mind the question of how the existence of women in Turkish music lyrics was born, and inspired this study. The study is structured on the question of how women are represented in the lyrics composed by Munir Nurettin Selcuk. The study was limited to the works composed by Münir Nurettin Selçuk, since the number of studies involving women themes in Turkish Music was limited in numbers because he witnessed the changes that Turkish music had experienced in the 1900s. The works belonging to Münir Nurettin Selçuk were determined by survey method and his lyrics were examined. In the eighty four works examined, the works in which the expressions representing the woman were included constituted the data of the study. Twenty eight works containing expressions which represent women were analyzed musically and verbally. First of all, the works were classified in terms of mode, tempo, form, lyrics, and the numerical data obtained were shown graphically. Expressions about women were categorized depending on their meaning. In the works in which expressions representing women were identified, these were analyzed semantically. As a result, among these twenty eight works examined, it became evident that the lyrics that Münir Nurettin Selcuk used most was inspired by Yahya Kemal Beyatlı and that the rast maqam, the usûl and the song form were preferred by him.

Keywords: Turkish Music, Social Gender, Women, MusicologyTürk Müziği Güftelerinde Kadının Temsiliyeti: Münir Nurettin Selçuk'un Besteleri Üzerine Bir İnceleme
 
Türkiye’de müzikoloji disiplini kapsamında toplumsal cinsiyet konulu çalışmaların artışı, bu kapsamda ağırlıklı olarak kadın müzisyenler üzerine çalışmaların varlığı dikkati çeker. Kadın besteciler, icracılar üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra şarkı sözlerinden hareketle kadının toplumdaki konumunu anlamlandırmaya yönelik çalışmalar da görülür. Bu kapsamda yapılan çalışmaların çoğunlukla popüler müzik türünde yapılması, Türk müziği güftelerinde kadının varlığının nasıl olduğu sorusunu akla getirmiş ve bu çalışmanın doğmasına vesile olmuştur. Çalışma, Münir Nurettin Selçuk’un bestelediği şarkı sözlerinde kadının nasıl temsil edildiği sorusu üzerine yapılandırılmıştır. Çalışma, Türk Müziğinde kadın temaları içeren araştırmaların sayıca az olması ve Türk müziğinin 1900’lü yıllarda yaşmış olduğu değişimlerine tanıklık etmesi nedeniyle Münir Nurettin Selçuk’un bestelediği eserlerle sınırlandırılmıştır. Münir Nurettin Selçuk’a ait olan eserler tarama yöntemiyle tespit edilmiş, sözleri incelemeye tabi tutulmuştur. İncelenen 84 eserde içinde kadını temsil eden ifadelerin yer aldığı eserler çalışmanın verilerini oluşturmuştur. Kadını temsil eden ifadeleri içeren 28 eser müzikal ve sözel olarak analiz edilmiştir. Eserlerin öncelikle makam, usul, form, güftekâr açısından tasnifi yapılmış, elde edilen sayısal veriler grafiksel olarak gösterilmiştir. Kadına ilişkin ifadeler anlamına bağlı olarak kategorileştirilmiştir. Kadını temsil eden ifadelerin tespit edildiği eserlerde bu ifadeler anlamsal olarak incelenmiştir. Sonuç olarak incelenen bu 28 eserin içerisinde Münir Nurettin Selçuk’un en çok istifâde ettiği güftekâr Yahya Kemal Beyatlı, en çok kullandığı makam rast makamı, en çok kullandığı usûl aksak usulü, en çok tercih ettiği form şarkı formu olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Toplumsal Cinsiyet, Kadın, MüzikolojiFull Text

Copyright 2022 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn