The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 166
Total’s Visit
: 3079053
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -3  Area: Liberal arts

Burhanettin ZENGİN; Burak ERYILMAZ; Ümit ŞENGEL
DETERMINATION OF SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF TOURISM: A RESEARCH ON THE VIEWS OF UNIVERSITY STUDENTS
 
The growing tourism industry has a significant impact on perceptions about this industry. From time to time, how the socio-economic impacts of tourism are perceived for people living in tourism-developed regions is the subject of research. The inclusion of groups that are more homogeneous in their demographic characteristics, especially in the area they are in, paves the way for comparative research results to be more meaningful. It can be said that university students have such a homogeneous group structure. Quantitative research methods were used in the research. Survey was preferred as data collection tool. The data were obtained from Sakarya University and Durham University. According to the results, regional tourism perceptions of the two university students were found to vary.

Keywords: Tourism Perception, Socio-economic Impact, Sakarya, DurhamTURİZMİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN ALGILANMASI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Turizm endüstrisinin giderek büyümesi, bu endüstri ile ilgili algıları önemli ölçüde etkilemektedir. Turizmin geliştiği bölgelerde yaşayan insanlar için turizmin sosyo-ekonomik etkilerinin nasıl algılandığı zaman zaman araştırmalara konu olmaktadır. Özellikle bulundukları bölgede demografik özellikleri itibariyle daha homojen olan grupların araştırmalara dâhil edilmesi, konu ile ilgili karşılaştırmalı araştırma sonuçlarının daha anlamlı olmasına zemin hazırlamaktadır. Üniversite öğrencilerinin böyle homojen bir grup yapısına sahip oldukları söylenebilir. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket tercih edilmiştir. Veriler Sakarya üniversitesi ve Durham üniversitesinden elde edilmiştir. Sonuçlara göre iki üniversite öğrencilerin bölgesel turizm algılarının değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Algısı, Sosyo-ekonomik Etki, , Sakarya, DurhamFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn