The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 130
Total’s Visit
: 1398473
Year:2019 Volume: 1  Issue: 46  Area: Liberal arts

Canan SARIYAR
TRAVEL NOTES OF WOMEN’S NEWSPAPERS IN TOURISM AXIS (1950-1960)
 
The first issue of Women Newspaper by Iffet Halim Oruz was published on March 1, 1947 in Istanbul. What distinguishes the newspaper from other publications in its period is the fact that its writers consist of women. Unlike the usual fancy women’s magazines, she has dealt with country problems. Using the principle of “who does know better? does the man who travels much? or does the man who reads a lot ?” The newspaper has adopted the principle of making use of various riches, natural and cultural values of a country through travel. The Women Newspaper authors who claim that tourism constitutes a large source of income both inside and outside the country, have emphasized the characteristics of tourism in both economic and cultural terms. The aim of this study is to expose the conditions of the cities seen in Turkey and abroad from the perspective of women. “The Place of the Women’s Newspaper in the Turkish Press” prepared by Sezen Çoğun and “A Contemporary Step for Turkish Femininity: Woman Newspaper (1947-1951)” prepared by Birsen Ünal, Çağdaş are the Master thesis about the Women's Newspaper. These studies assessing the Women’s Newspaper, the general line, they stood on the modernization of women in Turkey. In this article, it is evaluated as a more specific issue only in terms of tourism. In addition, all issues of the newspaper were scanned thoroughly within the 10 years of the Democrat Party Period.

Keywords: Women’s Newspapers, travel notes, Iffet Halim Oruz, Hasene Ilgaz.TURİZM EKSENİNDE KADIN GAZETESİ YAZARLARININ GEZİ NOTLARI (1950-1960)
 
Kadın Gazetesi, İffet Halim Oruz tarafından ilk sayısını 1 Mart 1947 yılında İstanbul’da çıkarmıştır. Gazeteyi dönemindeki diğer yayınlardan ayıran özellik sahibi ve yazarlarının kadınlardan oluşmasıdır. Alışılmış süslü kadın dergilerinden farklı olarak memleket sorunlarıyla ilgilenmiştir. Sosyal, siyasi ve kültürel açıdan kadınlar için adeta bir rehber görevi ihya eden gazete, çok gezen mi bilir? Çok yaşayan mı? Tabirinden hareketle bir memleketin çeşitli zenginliklerinden, tabiat ve kültür değerlerinden seyahat yolu ile yararlanmayı ilke edinmiştir. Turizmin ülke içinde ve dışında geniş bir gelir kaynağı oluşturduğunu öne süren Kadın Gazetesi yazarları, hem ekonomi hem de kültürel mana da turizmin özellikleri üzerinde durmuştur. Bu çalışmanın amacı, yurt içinde ve yurt dışında gezip görülen şehirlerin o dönemki şartlarını kadınların bakış açısıyla gözler önüne sermektir. Kadın Gazetesi ile ilgili yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan birisi Sezen Çoğun tarafından hazırlanan “Türk Basınında Kadın Gazetesinin Yeri” ve Birsen Ünal tarafından hazırlanan “Türk Kadınlığı İçin Çağdaş Bir Adım: Kadın Gazetesi (1947-1951)” isimli yüksek lisans tezidir. Bu çalışmalar Kadın Gazetesi’ni genel hatlarıyla değerlendirirken, Türkiye’de kadınların çağdaşlaşması üzerinde durmuşlardır. Bu makalede ise daha özel bir konu olarak sadece turizm açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca Demokrat Parti Dönemi’ne denk gelen 10 yıl içerisinde gazetenin çıkan bütün sayıları eksiksiz taranmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Gazetesi, gezi notları, İffet Halim Oruz, Hasene Ilgaz.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn