The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 101
Total’s Visit
: 3311215
Year:2020 Volume: 1  Issue: 50  Area: Liberal arts

Fethi DEMİR
An Overview of Underground Literature in the Context of Genre Theory
 
Literary genres are not static patterns in which certain fixed forms, contents, and styles are dull. They differ, change and evolve with almost every new text. Any text belonging to a genre rarely has all of the characteristic features of the genre. This also applies to underground literature. As a matter of fact, avant-garde examples of underground literature, which has become one of the dominant literary trends/currents/genres of the age in which we live, are based on the first literary productions of humanity. Underground literature, which we find archaic examples in mythological, religious and traditional narratives, is characterized by names such as picaresque, gothic, marginal literature, non-canon literature, anarchist literature, transgressive literature. These interrelated genres have a common point of being a narrative form opposing canonical literature, although they have some differences in content and form. Underground literature has recently gained a new dimension by associating with genres/trends such as postmodern, global, police, dystopian, political, psychological, cyberpunk and erotic literature. All these facts further complicate underground literature, a very controversial genre. In this article, the emergence of underground literature as a genre, its historical development process and its current panorama will be discussed in the context of genre theory.

Keywords: Underground literature, Historical development of Underground literature, Literary genres, Literary movements.Tür Kuramı Bağlamında Yeraltı Edebiyatına Bir Bakış
 
Edebi türler; belirli sabit formların, içeriklerin ve üslupların donuk bir biçimde yer aldığı statik kalıplar değillerdir. Neredeyse her yeni metinle farklılaşır, değişir ve gelişirler. Hatta bir türdeki herhangi bir metin, nadiren türün karakteristik özelliklerinin tümüne sahiptir. Bu durum Yeraltı edebiyatı için de geçerlidir. Nitekim içinde yaşadığımız çağın başat edebiyat eğilimlerinden/akımlarından/türlerinden biri haline gelen Yeraltı edebiyatının kökleri insanlığın ilk edebi üretimlerine dayanmaktadır. Mitolojik, dini ve geleneksel anlatılarda arkaik örneklerine rastladığımız Yeraltı edebiyatı; süreç içerisinde pikaresk, gotik, kara edebiyat, marjinal edebiyat, kanon dışı edebiyat, anarşist edebiyat, transgresif edebiyat gibi adlarla nitelenir. Hemen hepsi birbiriyle ilintili olan bu türler, birtakım içerik ve biçim farklılıkları taşımakla birlikte kanonik edebiyata karşı muhalif bir anlatı formu olma noktasında ortaklaşır. Günümüzde ise postmodern, küresel, polisiye, distopya, politik, psikolojik, siberpunk ve erotik edebiyat gibi türlerle/eğilimlerle ilişkilenerek yeni bir boyut kazanır. Tüm bunlar Yeraltı edebiyatını bağlamında sürdürülen tartışmaları daha da girift bir hale getirir. İşte bu makalede, Yeraltı edebiyatının bir tür olarak ortaya çıkışı, tarihî gelişim süreci ve günümüzdeki panoraması tür kuramı bağlamında tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeraltı Edebiyatı, Yeraltı edebiyatının tarihî gelişimi, Edebi türler, Edebiyat akımları.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn