The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 307
Total’s Visit
: 1405062
Year:2020 Volume: 1  Issue: 47  Area: Liberal arts

Arzu ALEVKAYALI, Alper UZUN
The Relationship between University Students and Public in the Establishment of Urban Identity: The Case of Balıkesir University/City
 
The changes in the process of shaping the urban identity are developing in relation to the urban awareness of the individuals sharing the city. In this context, as a case study, Balıkesir University, which has been more than a quarter of a century since its establishment with the city of Balıkesir, was examined. In order to explain this relationship comparatively, a total of 772 people were surveyed, including 386 local residents and 386 university students. Within the scope of the study, it was determined that there were differences of opinion between local people and university students in terms of sociocultural expectations. The common opinion of the participants of both groups is that the most important deficiency in Balıkesir city center is the lack of places where the two groups will spend time together. Again, the opinions of the participants in both groups about Balıkesir University are generally positive, but both groups agree that the university is not sufficiently developed. Both groups view sociocultural activities in the city or in the university as insufficient in number. As a result, it was determined that there were differences in urban-university perceptions of local residents and university students in Balıkesir. In order to contribute to the development of Balıkesir City identity, scientific, social and cultural activities in the university should be increased by considering the University and these activities should be planned to include students and local people. Because it is obvious that it will not be sustainable in the long term for communities sharing the same city to continue their daily lives in a way that they are not aware of each other.

Keywords: Urban identity, urban consciousness, university, Balıkesir city.Kent Kimliği Oluşmasında Üniversite Öğrencileri-Yerel Halk İlişkisi: Balıkesir Üniversitesi/Kenti Örneği
 
Kent kimliğinin şekillenme sürecindeki değişimler kenti paylaşan bireylerin kentlilik bilinçleri ile ilişkili olarak gelişmektedir. Bu bağlamda örnek bir durum incelemesi olarak Balıkesir kentiyle birlikte kuruluşundan bu yana çeyrek asırdan fazla bir zaman dilimi geçmişi olan Balıkesir Üniversitesi incelenmiştir. Bu ilişkinin karşılaştırmalı olarak açıklanabilmesi için 386 yerel halk ve 386 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 772 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamında yerel halk ve üniversiteli öğrenciler arasında sosyokültürel beklentiler açısından görüş farklılıklarının olduğu belirlenmiştir. Her iki gruba ait katılımcıların ortak görüşü ise Balıkesir kent merkezindeki en önemli eksikliğin iki grubun birlikte zaman geçireceği mekânların yetersizliği üzerinedir. Yine her iki grupta yer alan katılımcıların Balıkesir Üniversitesi hakkındaki düşünceleri genel anlamda olumludur, ancak üniversitenin yeterince gelişmemiş olduğu konusunda her iki grup da hemfikirdirler. Her iki grup da kentte veya üniversite de gerçekleşen sosyokültürel aktiviteleri sayıca yetersiz görmektedirler. Sonuç olarak Balıkesir kentinde yerel halk ve üniversite öğrencilerinin kent-üniversite algılarında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Balıkesir kent kimliğinin gelişimine katkı sağlayacak şekilde, üniversite göz önüne alınarak, üniversitedeki bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması ve bu etkinliklerin öğrenci ve yerel halkı kapsayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Çünkü aynı kenti paylaşan toplulukların birbirlerinden haberdar olmayacak şekilde gündelik yaşamlarını devam ettirmelerinin uzun vadede sürdürülebilir olmayacağı aşikârdır.

Anahtar Kelimeler: Kentlilik kimliği, kentlilik bilinci, üniversite, Balıkesir kenti.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn