The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1238
Total’s Visit
: 3003886
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Prof. Dr. Bayram COŞKUN, Araş. Gör. Çiğdem PANK
The Relationship between the President and Administrative Structure in the Presidential System and the Evaluations for Turkey
 
In today's systems of government important principles and practices such as understanding of national sovereignty, the principle of separation of powers, multi-party life and free elections are seen as indispensable. These principles ensure that will restrict the power acting arbitrary to the emergence of brake and balance mechanism. The president elected by the people in the presidential system uses alone the executive power. Also in the parliamentary system, the execution is included with the president and prime minister, and prime minister is the active side in the execution. Within the scope of this study will focus on the relationship between the president and the administrative structure of the vehicle to provide public service in the presidential system. In this respect, the presidential system implemented in the United States the relationship between the president and the administrative structure and the impact of president on this structures will be examined. After that, in the framework of the Presidential Government System, which was adopted for Turkey on 16.04.2017, the referendum will be held to evaluate the relationship between the president and the administrative structure and about the effect of the president on the administrative structure.

Keywords: The Presidential System, Execution, the President, Administrative Structure.BAŞKANLIK SİSTEMİNDE BAŞKANLA İDARİ YAPI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRMELER
 
Günümüzün hükümet sistemlerinde millet egemenliği anlayışı, kuvvetler ayrılığı ilkesi, çok partili hayat ve serbest seçimler gibi önemli ilke ve uygulamalar vazgeçilmez olarak görülmektedir. Bu ilkeler, erk sahiplerinin keyfi hareket etmesini sınırlayacak fren ve denge mekanizmalarının ortaya çıkmasını temin ederler. Başkanlık sisteminde halk tarafından seçilen başkan, yürütme yetkisini tek başına kullanır. Parlamenter sistemde ise, yürütmede devlet başkanı ile başbakan yer almaktadır ancak başbakan yürütmede etkin olan taraftır. Bu çalışma kapsamında öncelikle, başkanlık sistemindeki kamu hizmeti sunma aracı olan idari yapı ile başkan arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda, Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan başkanlık sisteminde, başkan ile idari yapı arasındaki ilişki ve başkanın bu yapı üzerindeki etkisi incelenecektir. Daha sonra Türkiye için 16.04.2017 tarihinde yapılan Referandum ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde başkanla idari yapı arasındaki ilişkinin nasıl olacağı ve başkanın idari yapı üzerindeki etkisi hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Türkiye, Yürütme, Başkan, İdari Yapı.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn