The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 707
Total’s Visit
: 2127475
Year:2017 Volume: 1  Issue: 38  Area: Liberal arts

Mehmet Salih Mercan
THE İSSUE OF THE CALİPHATE AND THE FATE OF THE OTTOMAN EMPİRE ON THE TELEGRAPHS SİGNED BY GRAND VİZİER TEVFİK PASHA
 
In the victory of the great offensive, the Entente Powers were present at the invitation of the Turkish Grand National Assembly. Although there were some tensions between the Turkish army and the British occupation forces, talks began on 3 October 1922 in Mudanya. While the developments such as the ending of the Turkish-Greek conflict and the liberation of the Eastern Thrace by the Mudanya Armistice multiplied in favor of the Turkish side as a result of their development, the Turkish sovereignty was not fully established in Istanbul and the Bosphorus. However, when the Allied delegates had signed the Mudanya Military Agreement, the Government of the Turkish Grand National Assembly had actually and officially ratified the legal identity and presence of the Allied Powers. After Mudanya signed the military contract, the parties undertook necessary preparations and preparations for the place and time of the peace conference to be opened. On October 27, the alliance, while calling on both Ankara and Istanbul governments to attend the conference, agreed to send Ankara representatives, protesting against the entente states due to a call to the Istanbul government, arguing that this behavior is contrary to the " If the government participated in the conference, it could prevent the Grand National Assembly government from participating.

Keywords: Mustafa Kemal Pasha, Tevfik Pasha, Government, Turkey Grand National Assembly, Telegraph, Conference, Lausanne.SADRAZAM TEVFİK PAŞA İMZASIYLA GELEN TELGRAFLAR ÜZERİNE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN MUKADDERATI VE HİLÂFET MESELESİ
 
Büyük Taarruz’un zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal kuvvetleri arasında bazı gerginlikler yaşandıysa da görüşmeler 3 Ekim 1922’de Mudanya’da başladı. Mudanya Mütarekesi’ ile Türk-Yunan çatışmasının sona erdirilmesi ve Doğu Trakya’nın kurtarılması gibi durumlar Türk tarafının lehine sonuçlar doğuracak gelişmeler olarak göze çarparken, İstanbul ve Boğazlarda Türk egemenliği tam anlamıyla kurulamamıştır. Ancak Müttefik Devlet delegelerinin Mudanya Askerî Sözleşmesi’ne imzalarını koydukları anda, TBMM Hükümeti, hukukî hüviyet ve mevcudiyetini Müttefik Devletlere fiili ve resmî olarak onaylatmış bulunuyordu. Mudanya askerî sözleşmesi imzalandıktan sonra, açılacak olan barış konferansının yer ve zamanı konusunda taraflarca gerekli teşebbüs ve hazırlıklara başlanmıştı. 27 Ekim’de İtilâf Devletleri hem Ankara, hem de İstanbul hükümetlerini konferansa çağırırken, Ankara temsilci göndermeyi kabul etmekle birlikte, İstanbul hükümetine gönderilen çağrı nedeniyle İtilâf Devletleri’ni protesto ediyor bu davranışın, Mudanya Bı-rakışması’nın “özüne ve sözüne” aykırı olduğu görüşünü ileri sürerek, İstanbul Hükümeti konferansa katılırsa, bunun Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin katılmasını önleyebileceği uyarısında bulunuyordu.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Paşa, Tevfik Paşa, Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Telgraf, Konferans, Lozan.Full Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn