The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 775
Total’s Visit
: 2127543
Year:2017 Volume: 1  Issue: 38  Area: Liberal arts

Doç. Dr. Zafer KANBEROĞLU; Doç. Dr. M. Akif ARVAS; Arş. Gör. Mustafa TÜRKMENOĞLU
THE INTERACTION AMONG ECONOMIC GROWTH, ENERGY CONSUMPTION, TRADE OPENNESS AND CO2 EMISSION: THE CASE OF TURKEY
 
The use of energy, one of the main sources of economic growth, has been a key factor in the emission of CO2 along with international trade between countries. In this context, while developed countries have increased the use of environmentally friendly technologies, they have shifted non-environmentally sensitive technologies to underdeveloped countries. Thus, growth, energy, and the trade openness have an impact on the CO2 emissions and the environment of countries both positively and negatively. Therefore, using yearly data, the impact of economic growth on energy consumption, trade openness and CO2 emissions is analyzed for the 1980-2015 period, using ARDL approach. It is found that long term energy consumption has a positive and statistically significant effect on CO2 emissions and, however, a negative relationship between CO2 emissions and growth.

Keywords: Growth, Energy Consumption, Trade Opennes, CO2 EmissionEKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ, TİCARİ AÇIKLIK VE KARBONDİOKSİT EMİSYON ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Ekonomik büyümenin asli kaynaklarından biri olan enerji kullanımı ülkeler arası gelişen ticaretle birlikte karbondioksit (CO2) salınımı üzerinde etkin bir unsur olmuştur. Bu bağlamda gelişmiş ülkeler çevre dostu teknolojilerin kullanımını artırırken, çevreye duyarlı olmayan teknolojileri daha alt düzeyde gelişim gösteren ülkelere kaydırmışlardır. Bu sebeple büyüme, enerji, ticari açıklık üçlüsü, ülkelerin çevre ve CO2 emisyonu üzerinde olumlu ve olumsuz yönde etkide bulunmaktadır. Bu çalışmada 1980-2015 dönemi için ekonomik büyüme, enerji tüketimi, ticari açıklık ve karbondioksit emisyonu arasındaki ilişki yıllık veriler kullanılarak ARDL yöntemi ile incelenmiş ve uzun dönemde enerji tüketiminin karbondioksit emisyonu üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu, karbondioksit emisyonu ile büyüme arasında da negatif yönlü ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Açıklık, CO2 EmisyonuFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn