The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3783
Total’s Visit
: 3007693
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Dr. Aslı YÖNTEN BALABAN, Arş. Gör. İbrahim İRDEM
The Impact of Globalization on Cities in Turkey: Shopping Centers and Istanbul
 
In paralell to the globalization process, new urban spaces began to form with the development of transportation and comminication facilities. Shopping centers which are the one of these spaces have become a new lifestyle in terms of cities besides their commercial properties and become one of the new symbols of globalized cities. Nowadays, it is seen that shopping centers have become more widespread not only in big cities even in small cities. In Turkey, shopping centers have began to emerge after the mid-1980s for the first time and become an important part of urban life by increasing rapidly day by day. Especially in recent years, shopping centers which experienced a rapid increase in our country have brought a significant move to the city’s economic and social life and also led to the formation of new urban centers around the city. At the same time, the process of globalization began to make cities similarized. This situation causes erosion of the city’s unique historic fabric and traditional life styles. In this study, the impact of globalization on urban spaces will be handled through shopping centers. In this context, assessment will be made for Istanbul getting become global city and hosting many shopping centers. This study aims to discuss the impact of shopping centers as an alternative to city center on urban life. This study is based on literature review.

Keywords: Urbanization, Globalization, Uniformity, Shopping Centers, IstanbulTÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞMENİN KENTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE İSTANBUL
 
Küreselleşme sürecine koşut olarak ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesiyle birlikte yeni kentsel mekânlar oluşmaya başlamıştır. Bu mekânlardan biri olan alışveriş merkezleri ticari özelliklerinin yanı sıra kentler açısından yeni bir yaşam tarzı haline gelmişler ve küreselleşen kentlerin yeni simgelerinden birisi olmuşlardır. Günümüzde sadece büyük kentlerde değil, küçük kentlerde dahi alışveriş merkezlerinin yaygın hale geldiğini görmekteyiz. Türkiye’de alışveriş merkezleri ilk defa 1980’li yılların ortalarından sonra ortaya çıkmaya başlamış ve sayıları hızla artarak kent yaşamının önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Özellikle son yıllarda ülkemizde sayılarında hızlı bir artış yaşanan alışveriş merkezleri, kentin ekonomik ve toplumsal yaşamına önemli bir hareket getirirken, kent merkezinde ve kent çevresinde yeni kentsel merkezler oluşmasına neden olmuştur. Aynı zamanda küreselleşme süreci kentleri tek tipleştirmeye de başlamıştır. Bu durum kentin kendine özgü tarihi dokusunun ve geleneksel yaşam biçiminin giderek aşınmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, küreselleşmenin kentsel mekânlar üzerindeki etkisi alışveriş merkezleri üzerinden ele alınacaktır. Bu kapsamda da küresel kent olma yolunda ilerleyen ve birçok alışveriş merkezini barındıran İstanbul için değerlendirmeler yapılacaktır. Kent merkezine alternatif olarak tanımlanabilen alışveriş merkezlerinin kent yaşamı üzerindeki etkilerini tartışmayı hedefleyen çalışma, konuyla ilgili literatür taramasına dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Küreselleşme, Tek Tipleşme, Alışveriş Merkezleri, İstanbulFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn