The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors IndexToday’s Visit
: 74
Total’s Visit
: 773693
Year:2019 Volume: 1  Issue: 43  Area: Liberal arts

İlyas SUVAĞCİ
The Education Problem in Fakir Baykurt's Stories Talking About Germany
 
Throughout history the people has migrated from where they live because of political, economic, religious or individual reasons. This is why human history is known as the history of migration. As a result of migration, radical changes occur in the lives of individuals. In 1961, after the labor agreement that was signed between Turkey and Germany, Turkish workers,who went to work to Germany,faced many problems here. Immigrant Literature has emerged as a result of emigrant authors’ dealing with migration and the problems related to it as a theme in the literary works. Although they described migration in their works, the works of the authors,who didn’t experience the migration process or weren’t affected by the consequences of the it can only be evaluated within Migration Literature. Many authors, who migrated to Germany for various reasons; such as Bekir Yıldız (1933-1998), Dursun Akçam (1930-2003), Fakir Baykurt (1929-1999), Fethi Savaşçı (1930-1989) handled migration to Germany and many issues related to it. Fakir Baykurt as a social realist writer mentioned village reality and life while in Turkey and after he went to Germany because of political reasons, he expressed the problems of Turks there. In this study, we examined how Baykurt handled the educational problems of Turkish children in his stories about Germany and the relationship between the education and results of migration process from Turkey to Germany. In this context, twenty-two stories related to education in the Gece Vardiyası (1982), Duisburg Treni (1986), Barış Çöreği(1986) and Bizim İnce Kızlar (1993) have been examined.

Keywords: Fakir Baykurt, story, migration, migration to Germany, Migrant LiteratureFakir Baykurt'un Almanya'yı Anlatan Hikâyelerinde Eğitim Sorunu
 
İnsanlar tarih boyunca; siyasi, ekonomik, dini ya da bireysel nedenlerden dolayı yaşadıkları yerlerden göç etmişlerdir. Bu nedenle insanlık tarihinin göçler tarihi olduğu söylenir. Göç sonucunda bireylerin hayatlarında köklü değişiklikler ortaya çıkar. 1961’de Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasından sonra Almanya’ya çalışmaya giden Türk işçiler de burada birçok sorunla karşılaşmışlardır. İşte göçün ve onunla ilişkili sorunların göçmen yazarlar tarafından edebi eserlerde tema olarak işlenmesi sonucunda Göçmen Edebiyatı ortaya çıkmıştır. Eserlerinde göçü anlatmış olsalar da göç sürecini yaşamayan ya da göçün sonuçlarından bizzat etkilenmeyen yazarların eserleri ise ancak Göç Edebiyatı içerisinde değerlendirilebilir. Değişik nedenlerle Almanya’ya göç eden; Bekir Yıldız (1933-1998), Dursun Akçam (1930-2003), Fakir Baykurt (1929-1999), Fethi Savaşçı (1930-1989) gibi birçok yazar eserlerinde Almanya’ya göçten ve göçle ilişkili birçok sorundan bahsetmişlerdir. Toplumcu gerçekçi bir yazar olan Fakir Baykurt da eserlerinde Türkiye’de iken köy gerçekliğinden, köy hayatından; Almanya’ya gittikten sonra da Almanya’daki Türklerin yaşadıkları sorunlardan bahsetmiştir. Biz de bu çalışmada Fakir Baykurt’un Almanya’yı anlatan hikâyelerinde Türk çocuklarının yaşadıkları eğitim sorunlarını nasıl ele aldığını, Türkiye’den Almanya’ya olan göç sürecinin sonuçlarının eğitim ile olan ilişkisini inceledik. Bu kapsamda onun; Gece Vardiyası (1982), Duisburg Treni (1986), Barış Çöreği (1986) ve Bizim İnce Kızlar (1993) adlı eserlerindeki eğitimle ilgili olan yirmi iki hikâyesini inceledik.

Anahtar Kelimeler: Fakir Baykurt, hikâye, göç, Almanya'ya göç, Göçmen EdebiyatıFull Text

Copyright 2019 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn