The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 760
Total’s Visit
: 2127528
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Sağbetullah MERİÇ, Öznur TURAY
Investigation of the Relationship Wheelchair Basketball Players Sport Participation Motivation and Life Quality
 
Being disabled is considered as part of the identity by people with disabilities. This shows that disabled people generally accept and adopt their disability. However, what are the problems faced by disabled people in social life? How motivated are people with disabilities to participate in sports? Is there a relationship between them? These questions are the basic questions that the research aims to find the answer. This research was carried out to determine the motivation of wheelchair basketball athletes to participate in sports and the obstacles these athletes face in social life. Whether there is a significant relationship between these two situations and whether these conditions differ according to demographic characteristics were examined in the study. One hundred and thirty-four people (103 men, 31 women), who are wheelchair basketball athletes, participated in this study. The data used in the research were collected by a questionnaire. The data were analyzed and interpreted with the help of SPSS 24 program. As a result of the research, it was found that the obstacles that athletes encounter in social life are perceived at a low level and the motivation to participate in sports is generally high. No significant relationship was found between motivation to participate in sports and obstacles encountered in social life. At the end of the research, suggestions were presented to the society and to the researchers who will conduct research in the future.

Keywords: Sports Participation Motivation, Barriers in Social Life, Wheelchair BasketballTekerlekli Sandalye Basketbolcularının Spora Katılım Motivasyonu İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
 
Engelli olmak, engelli kişiler tarafından kimliğin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu durum engellilerin engellerini genellikle kabul ettiklerini ve benimsediklerini göstermektedir. Ancak engellilerin sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlar ne düzeydedir? Engellilerin spora katılma motivasyonları ne düzeydedir? Bunlar arasında bir ilişki var mı? Bu sorular araştırmanın cevabını bulmayı amaçladığı temel sorulardır. Bu araştırma, tekerlekli sandalye basketbolu sporcularının spora katılım motivasyonunu ve bu sporcuların sosyal yaşamda karşılaştıkları engelleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu iki durum arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ve demografik özelliklere göre bu durumların farklılık gösterip göstermediği araştırmada incelenmiştir. Bu çalışmaya tekerlekli sandalye basketbolu sporcusu olan yüz otuz dört kişi (103 erkek, 31 kadın) katılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler anket ile toplanmıştır. Veriler SPSS 24 programı yardımı ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, sporcuların sosyal hayatta karşılaştığı engellerin düşük düzeyde algılandığı ve spora katılım motivasyonunun genel olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Spora katılım motivasyonu ile sosyal hayatta karşılaşılan engeller arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Araştırma sonunda, topluma ve gelecekte bu konuda araştırma yapacak olan araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Spora Katılım Motivasyonu, Sosyal Hayattaki Engeller, Tekerlekli Sandalye BasketboluFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn