The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 42
Total’s Visit
: 3311156
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Mehmet DEMİR, Muhammed Said ALICI
Analysıs of Agrıcultural Credıt Cooperatıves in Terms of Operatıng and Profıtabılıty Rates: Case of Amasya Provınce (2014-2018 Perıod)
 
Agricultural credit cooperatives are organizations established based on the principle of mutual assistance in order to protect the economic interests of producers and to meet their needs, especially in relation to their professions and livelihoods. These organizations play important roles in providing resources to individuals and businesses operating in the agricultural sector. The aim of this research is to perform the financial analysis of agricultural credit cooperatives in terms of Selected Operating and profitability rates. In addition, activity time and cash conversion time were also discussed and depth was provided to the analysis. In the analysis, the balance sheet and income statements of 16 agricultural credit cooperatives belonging to Amasya province within Samsun region Association were used for the period 2014-2018. As a result of the analysis, it was determined that the average turnover rate of trade receivables is 1.13 and the collection period is 322 days and that the collection of receivables is difficult; inventories can be disposed of every 9.92 and 37 days per year, and in this respect, they perform better than the collection of receivables. On the other hand, it was determined that the activity time decreased over the years and that this situation was positive; however, the cash conversion period followed a partial upward course and this situation was negative. In terms of profitability ratios, 13 cooperatives had net profits of 6% on average and their equity profitability was 9% on average, while the other 3 cooperatives suffered losses.

Keywords: Agricultural Credit Cooperative, Financial Analysis, Ratio AnalysisTarım Kredi Kooperatiflerinin Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: Amasya İli Örneği (2014-2018 Dönemi)
 
Tarım kredi kooperatifleri, üreticilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili gereksinimlerini karşılamak amacıyla karşılıklı yardım prensibine dayanılarak kurulan örgütlerdir. Bu örgütlenmeler, tarım sektöründe faaliyet gösteren birey ve işletmelere kaynak sağlama açısından önemli roller üstlenmektedirler. Bu araştırmanın amacı; tarım kredi kooperatiflerinin seçilmiş faaliyet ve kârlılık oranları açısından finansal analizlerini gerçekleştirmektir. Ayrıca etkinlik süresi ile nakit dönüşüm süresi de ele alınarak analize derinlik sağlanmıştır. Analizde, Samsun Bölge Birliği bünyesinde yer alan Amasya iline ait 16 tarım kredi kooperatifinin 2014-2018 dönemine ait bilanço ve gelir tablolarından faydalanılmıştır. Analiz sonucunda, ticari alacakların ortalama devir hızının 1,13 ve tahsil süresinin ise 322 gün olduğu ve alacakların tahsilinde zorlanıldığı; stokların yılda 9,92 ve 37 günde bir elden çıkartılabildiği ve bu açıdan alacakların tahsilinden daha iyi bir performans gösterildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan etkinlik süresinin yıllar itibariyle azalış gösterdiği ve bu durumun olumlu olduğu; fakat nakit dönüşüm süresinin kısmi olarak artış yönlü bir seyir takip ettiği bu durumun ise olumsuz olduğu saptanmıştır. Kârlılık oranları açısından 13 kooperatifin net satışlarının ortalama %6’sı kadar net kâr elde ettikleri ve özsermaye kârlılıklarının ortalama %9 olduğu; diğer 3 kooperatifin ise zarar ettikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tarım Kredi Kooperatifi, Finansal Analiz, Oran AnaliziFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn