The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 700
Total’s Visit
: 2127468
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Mehmet Emin KALGI
Opinions of Syrian Sunni Refugees on the Shia
 
The concept of Shia, a word of Arabic origin has meanings such as separation, fractionalization, and favoritism, etc. However, the word Sunnism is used for Ahl- i Sunnah or its supporters. This research aims to determine the views of the Syrian asylum seekers residing in Siverek, and to analyse these views through qualitative data. This research is important as it reveals the perception of Shia among the Syrian Refugees who are all Sunni. Research population is totally composed of nineteen individuals from different genders, ages, with different salaries and levels of education, and residing in the Siverek district of Şanlıurfa. Data was obtained through content analysis method, one of the descriptive analysis methods. Within the framework of the research, five main questions with five sub-themes were asked to the participants, and the frequency levels of these themes were determined. Sub-themes of the first questionare: “commitment to Quran, hadith and sunnah, having false belief, disbelieving in superstations, being tolerant, flexible and forgiving, and (quantitatively) higher number of Sunni people”. Sub-themes of the second question: “representing Islam, fight with Muslims, displaying behaviours incompatible with Islam, being Shia, interpreting Quran in his/her own way”. Sub-themes of the third question: “misbelieving, cursing the prophet and his companions, discursion in the Islamic religion, revelation of prophecy to the wrong person, Shia’s being and idea and ideology, not a sect”. Sub-themes of the fourth question: “destruction of religion, being radical towards Sunni people, Shia’s including superstitions to the religion, attributing lies to the Prophet, and Shia’s practice of self-harm”. Based on the results acquired from all these sub-themes, it is observed that participants’ views on Shia are generally negative.

Keywords: Psychology of religion, Shia, Sect, Sunni.Suriyeli Sünni Mültecilerin Şia'ya İlişkin Görüşleri
 
Arapçada bir kelime olan Şia kavramı, ayrılmak, fırkalaşmak, bir kişiye taraftar olmak vb. anlamlarına gelmektedir. Bununla birlikte Sünnilik kelimesi ise sünnet ehli veya taraftarları anlamında kullanılmaktadır. Araştırmada, Siverek'te ikamet eden Suriyeli mültecilerin Şia'ya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlerin nitel verilerle analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, tamamı Sünni olan Suriyeli Mültecilerin Şia ile ilgili nasıl bir algıya sahip olduğunu ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Araştırmanın çalışma gurubunu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ikamet eden; cinsiyetleri, yaşları, aylık gelir ve eğitim düzeyleri farklı olan toplam on dokuz kişi oluşturmaktadır. Veriler, betimsel analiz yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada katılımcılara beş temel soru sorulmuş ve her soru kapsamında beş alt tema ve bu temaların sıklık düzeyleri belirlenmiştir. 1. soru kapsamında oluşan alt temalar: "Kur'an, hadis ve sünnete bağlılık gösterme, yanlış itikada sahip olma, hurafelerden uzak olma, hoşgörülü, esnek ve affedici olma ve Sünnîlerin nicel yönden fazla olması" şeklinde oluşturulmuştur. 2. soru kapsamında oluşan alt temalar: "İslam'ın temsil edilmesi, Müslümanlarla savaşma, İslam ile bağdaşmayan davranışlar gösterme, Şiî olması ve Kuran'ı kendilerine göre tefsir etme" şeklinde oluşturulmuştur. 3. soru kapsamında oluşan alt temalar: "İtikatlarının bozuk olması, peygambere ve sahabelere küfretmesi, İslam dininde tefrika yapması, peygamberliğin yanlış kişiye gelmesi ve Şia'nın mezhep değil sadece fikir ve ideolojik olması şeklinde oluşturulmuştur. 4. soru kapsamında oluşan alt temalar: "Dini tahrip etme, Sünnîlere karşı radikal olma, Şia'nın dine hurafe sokması, Peygambere yalan isnat etme ve Şiîlerin bedenlerine zarar vermesi" şeklinde oluşturulmuştur. Tüm bu alt temalardan ortaya çıkan sonuca göre, katılımcıların Şia ile ilgili görüşleri genel manada olumsuz yönde olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Şia (Şiîlik), Mezhep, Sünni.Full Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn