The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 175
Total’s Visit
: 3079062
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -3  Area: Liberal arts

Nurettin ÖZGEN, Müslüm REYHANOĞULLARI
THE EFFECTS TO TURKEY'S TOURİSM OF SYRİAN (CİVİL) WAR: EXAMPLE OF SAMANDAĞ (HATAY)
 
Tourism is the integration of actions that encompass multidimensional human/social activities. These integrated activities open up the development of various cultural sprawl and productions, in particular economic and social interactions and transformations. The multi-dimensional reflection and production of tourism activities are closely related to the tourism destination and the social harmony and peaceful environment in its immediate surroundings. The negativities in chaos and conflict areas and developments that threaten human life produce results that are directly reflected in tourism activities and open up to direct or indirect, both material and spiritual negativity. The internal reflections of the Syrian (civil) war on Turkey tourism can also be an example of this kind of negativity. Over the last five years, the ongoing conflicts in Syria have shown the vital depth of the impact and scope of tourism as it crosses the borders of this country and causes various negativities both locally and across the country, just as it is in Turkey (Samandağ region/Hatay). In this context, the Samandağ district on the border of Syria is one of the regions most affected by conflict and chaos. Samandağ region, which has significant potential both in terms of social and cultural as well as belief and coastal tourism, as well as proper climatic conditions, the richness of different cultural and religious identities also summarizes the importance of tourism in the region. The tourism potentials that the Samandağ region possesses are perceived as conflicts and battlefields due to the negativities stemming from the Syrian civil war and cause significant losses in tourism activities. As a result, various negative appear on tourism-related social, cultural and economic welfare both in the Samandağ region and throughout Turkey. The study was conducted using a descriptive survey model and interview technique. Regarding the tourism of the region, data obtained by holding the pulses of various enterprises and participants in the field of interaction of tourism activities, especially the official organizations, were evaluated and various suggestions were made by making use of related literature based studies.

Keywords: Samandağ, Syrian war, tourism and war, cultural tourism, faith tourismSURİYE (İÇ) SAVAŞININ TÜRKİYE TURİZMİNE ETKİLERİ: SAMANDAĞ (HATAY) ÖRNEĞİ
 
Turizm, çok boyutlu beşeri/toplumsal etkinlik ve faaliyetleri kapsayan eylemler tümleşiğidir. Bu tümleşik etkinlik ve faaliyetler, başta ekonomik ve sosyal etkileşim ve dönüşümler olmak üzere çeşitli kültürel yayılım ve üretimlerin gelişmesine alan açmaktadır. Turizm etkinliklerindeki çok boyutlu üretim ve yansımalar, turizm destinasyonu ve yakın çevresindeki toplumsal suhulet ve huzur ortamıyla da yakından ilintilidir. Kaos ve çatışma bölgelerindeki olumsuzluklar ve insan hayatını tehdit eden gelişmeler, turizm aktivitelerine doğrudan yansıyan sonuçlar üretmekte, hem maddi hem de manevi olumsuzluklara doğrudan veya dolaylı bir şekilde alan açmaktadır. Suriye (iç) savaşının Türkiye turizmine içkin yansımaları da bu türden olumsuzluğa örnek verilebilir. Son beş yıllık süreçte, Suriye’de devam eden çatışmaların, bu ülkenin sınırlarını aşarak tıpkı Türkiye’de olduğu gibi hem yerel (Samandağ/ Hatay) hem de ülke genelinde çeşitli olumsuzluklara neden olması, turizmin etki ve kapsamının yaşamsal derinliğini göstermektedir. Bu bağlamda, Suriye sınırında yer alan Samandağ ilçesi, söz konusu çatışma ve kaostan en fazla etkilenen yörelerden biridir. Hem sosyal ve kültürel hem de inanç ve kıyı turizmi alanında önemli potansiyele sahip Samandağ yöresi, sahip olduğu uygun klimatik koşulların yanı sıra farklı kültürel ve inançsal kimliklerin varsıllığı da yörenin turizm alanındaki önemini özetler niteliktedir. Samandağ yöresinin sahip olduğu turizm potansiyellerinin, Suriye iç savaşından kaynaklı olumsuzluklardan ötürü yörenin çatışma ve savaş alanı olarak algılanması ve turizm aktivitelerinde önemli kayıplara neden olması, yörede turizm sektörünün önemli oranda kayıplar vermesine neden olmuştur. Böylelikle, hem Samandağ yöresi hem de Türkiye genelinde turizm endeksli sosyal, kültürel ve ekonomik refaha dair çeşitli olumsuzluklar baş göstermiş ve gündelik yaşama sirayet etmiştir. Çalışmada, betimsel tarama modeli ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Yöre turizmiyle ilgili başta resmi kuruluşlar olmak üzere, turizm aktiviteleriyle bağıntılı çeşitli işletmelerden veriler temin edilerek ve katılımcıların da görüşleri alınarak, araştırmaya ilişkin sorular cevaplandırılmaya çalışılmış ve ilgili literatüre dayalı çalışmalardan da yararlanılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur

Anahtar Kelimeler: : Samandağ, Suriye iç savaşı, turizm ve savaş, kültür turizmi, inanç turizmiFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn