The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 48
Total’s Visit
: 3311162
Year:2021 Volume: 1  Issue: Special Issue -7  Area: Liberal arts

Rüstem ÇURKU
Example of Van Wedding Traditions ın The Context of Adapting Oral History to Education
 
In this study, it was aimed to reveal Van wedding traditions from the past to the present with the data obtained as a result of participant statements within the scope of Oral History application carried out together with students. There search was carried out in the case study pattern within the scope of the qualitative study. In the study, an easily accessible case sample was used as part of a purposeful sample, and students were asked to interview volunteer participants about Van wedding traditions. Students interviewed 60 people from family members aged 50 and overand prepared a report on this issue. Document, semi-structured interview and focus group interview form were used as data collection tools in the study. Data obtained on Van wedding traditions were subjected to content analys is by the researcher. In this study, it was determined that students can Express the traditions of asking for girls, engagement, clothing-kusham culture, eating and drinking customs, games played at weddings, dowries, wedding preparation and gifting from the past through the data obtained as a result of Oral History application. Inaddition, it has been found that students can reveal developments related to the local characteristics of weddings, along with different customs related to weddings, village and city weddings, as well as those performed before, at and after the wedding.

Keywords: Oral History, Education, Van Weddings, Traditions.Sözlü Tarihin Eğitime Uyarlanması Bağlamında Van Düğün Gelenekleri Örneği
 
Bu araştırmada, öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen sözlü tarih uygulaması kapsamında katılımcı beyanları neticesinde elde edilen verilerle geçmişten günümüze Van düğün geleneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma, nitel çalışma kapsamında yer alan durum çalışması (case study) deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada amaçlı örneklem kapsamında kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmış ve öğrencilerden, Van düğün gelenekleriyle ilgili olarak gönüllü katılımcılarla görüşme yapmaları istenmiştir. Öğrenciler yaşları 50 ve üzeri olan aile üyelerinden 60 kişiyle görüşme yapmış ve bu hususta rapor hazırlamıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak doküman, yarı yapılandırılmış görüşme ve odak grup görüşme formu kullanılmıştır. Van düğün geleneklerine ilişkin elde edilen veriler ise araştırmacı tarafından içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu araştırmayla öğrencilerin, sözlü tarih uygulaması neticesinde elde edilen verilerle geçmişten bugüne kız isteme, nişan, giyim-kuşam kültürü, yeme-içme âdetleri, düğünlerde oynanan oyunlar, çeyizler, düğün hazırlığı ve hediyeleşme geleneklerini ifade edebildiği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin, düğün öncesinde, düğünde ve düğün sonrasında yapılanlar ile düğünlere ilişkin farklı âdetler, köy ve şehir düğünleriyle birlikte düğünlerin yöresel özellikleriyle ilgili gelişmeleri ortaya koyabildiği de tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sözlü Tarih, Eğitim, Van Düğünleri, Gelenekler.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn