The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 232
Total’s Visit
: 1245960
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Aydın Görmez, Necip Karabulak
Commodification of Nature in Sila
 
When different ecological movements are examined, the common view is that nature is faced with various threats and needs conservation in a rapidly modernizing world. Capitalism with its instruments constitutes a threat to ecology. In this respect, commodification of nature is one of these threats, and frequently analyzed in the context of eco-criticism, a literary theory, and linked with political and deep ecology as well. It is also of vital importance in society to consider to what extent the moral dimension of the commodification of nature is concerned or thoroughly evaluated. From this point of view, the share of reason and will is inevitable for every individual of the society in seeking for a solution against ecological problems in general. As a result of this reality, in the industrialized world, where ecological interests are ignored, ecological sensitivity and consciousness in the face of the commodification of nature are gradually diminishing. In this sense, Carl Marx's political ecology and deep ecology, providing a philosophical point of view bring a different dimension to commodification. The purpose of this study is to explore the commodification of nature via political and deep ecology in Sila by Chantal Bilodeau.

Keywords: Sila, Ecocriticism, Commodification, Political and Deep EcologySila'da Doğanın Metalaşması
 
Farklı ekolojik akımlar incelendiğinde ortak kanı hızla modernleşen dünyada doğanın birçok tehdit ile karşı karşıya kaldığı ve korunması gereğidir. Bütün kurumlarıyla kapitalizm ekoloji için bir tehdit unsurudur. Bu bakımdan doğanın metalaştırılması da bu unsurlardan olup edebi bir teori olan ekoeleştiri içinde sık sık yer verilmesi yanı sıra politik ve derin ekoloji ile ilişkilendirilen konulardan biridir. Toplumda doğanın metalaştırılması ile ilgili olarak ahlaki boyutunun ne ölçüde gözetildiği ya da etraflıca değerlendirildiği önem arz etmektedir. Bu açıdan ele alındığında genel olarak ekolojik problemlere karşı çözüm noktasında toplumun her bireyi için aklın ve iradenin payı kaçınılmazdır. Ekolojik çıkarların göz ardı edildiği bu gerçekliğin sonucu olarak makinalaşan dünyada doğanın metalaştırılmasına karşı ekolojik hassasiyet ve bilinç giderek azalmaktadır. Bu anlamda Carl Marx’ın politik ekolojisi ve konuya felsefi bir bakış açısı kazandıran derin ekoloji metalaşma olgusuna farklı bir boyut getirmektedir. Bu çalışmada Chantal Bilodeau’nun Sila adlı eserinde doğanın metalaştırılmasının politik ve derin ekoloji bağlamında ele alınması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sila, Eko-eleştiri, Metalaşma, Politik ve Derin EkolojiFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn