The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1535
Total’s Visit
: 3308653
Year:2021 Volume: 1  Issue: 53  Area: Liberal arts

Bülent YILDIZ, Dilber Nilay KÜTAHYALI, Ertuğrul ÇAVDAR
City Logistics: A Quantitative Research
 
For city logistics, the infrastructure and planning of the city, the existence and quality of bicycle paths, regulations regarding public transport and pedestrian traffic are important. These regulations also affect the level of satisfaction of city residents with the city they live in. For this reason, in this study, primarily, the current situation perceptions of the city residents regarding city logistics and their importance assessment levels were compared. For this purpose, data were collected from 1708 people in Turkey through questionnaires. The participants were asked to evaluate the city logistics situation of the city they lived in and to indicate their level of importance for this situation. As a result of the analysis, the highest difference between the current situation and the level of importance is that the road surface is smooth for the infrastructure dimension, the traffic density is suitable for the urban planning dimension, the presence of suitable roads for bicycle transportation for the bicycle path dimension, the well-maintained and clean public transport vehicles for the public transport dimension. It has been determined that there is a need for pedestrian priority in traffic for the pedestrian traffic dimension. In the study, the effect of city logistics dimensions on urban life satisfaction was analyzed with the structural equation model. As a result of the analysis, it was determined that the dimensions of pedestrian traffic, infrastructure and public transportation significantly affect city life satisfaction. City planning and bike path dimensions did not significantly affect urban life satisfaction.

Keywords: City Logistics, City Life Satisfaction, Structural Equation ModelŞehir Lojistiği: Nicel Bir Araştırma
 
Şehir lojistiği için şehrin altyapısı ve planlaması, bisiklet yollarının varlığı ve kalitesi, toplu taşıma araçları ve yaya trafiği ile ilgili düzenlemeler önem arz etmektedir. Bu düzenlemeler kent sakinlerinin yaşamış oldukları şehirden memnun olma düzeylerini de etkilemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada öncelikli olarak şehir lojistiği ile ilgili kent sakinlerinin mevcut durum algıları ile önem düzeylerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de 1708 kişiden anket ile veri toplanmıştır. Katılımcılardan yaşamış oldukları şehrin şehir lojistiği durumunu değerlendirmeleri ve bu durum ile ilgili kendileri için önem düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Yapılan analiz neticesinde mevcut durum ve önem düzeyi arasında en yüksek farkın altyapı boyutu için yol zemininin düzgün olması, şehir planlaması boyutu için trafik yoğunluğunun uygun olması, bisiklet yolu boyutu için bisikletle ulaşım için uygun yolların varlığı, toplu taşıma boyutu için toplu taşıma araçlarının bakımlı ve temiz olması ve yaya trafiği boyutu için ise trafikte yaya önceliğine dikkat edilmesi olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca şehir lojistiği boyutlarının kent yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisi yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde yaya trafiği, altyapı ve toplu taşıma boyutlarının kent yaşam memnuniyetini anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Şehir planlaması ve bisiklet yolu boyutları ise kent yaşam memnuniyetini anlamlı olarak etkilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Şehir Lojistiği, Kent Yaşam Memnuniyeti, Yapısal Eşitlik ModeliFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn