The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 216
Total’s Visit
: 3311330
Year:2021 Volume: 1  Issue: 51  Area: Liberal arts

Songül ÖZER, Vedat ATAY
The Relationship Between Presenteeism and Organizational Alienation: An Example On Accommodation Enterprises in Van Province
 
There are very few studies in the domestig and foreign literature to examine the relationship and effect level between presenteeism and organizational alienation variables. This study aims to fill the dificiency on this issue in the organizational behavior literature. This study’s main aim is to review the effect of presenteeism on the organizational alienation behavior of the employees working at hotels in Van. For this purpose, the employees’ demographic characteristics, the relationship and the degree of effect between level of presenteeism and organizational alienation behavior are reviewed. The first part of this study conceptually deals with presenteeism and organizational alienation, while the second part discusses the findings of the survey that was implemented to 232 employees in order to find answers to the research hypotheses. The findings obtained from this survey indicate a strong positive correlation between the presenteeism and organizational alienation. The findings also indicate that employees’ level of presenteeism affect their organizational alienation behavior. The results section contains discussions about the findings, and recommendations for the executives and researchers.

Keywords: Presenteeism, Organizational Alienation, Accommodation Establishments, Van.Presenteizm ile Örgütsel Yabancılaşma İlişkisi: Van İli Otel İşletmeleri Örneği
 
Yerli ve yabancı literatürde presenteizm ile örgütsel yabancılaşma değişkenleri arasındaki ilişki ve etki düzeyini incelemeye yönelik çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma da örgütsel davranış literatüründe bu konudaki eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmadaki temel amaç ise, Van ilindeki otel çalışanlarının yaşadıkları presenteizm durumunun örgütsel yabancılaşma davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışanların demografik özellikleri, çalışanların yaşadıkları presenteizm durumu ile örgütsel yabancılaşma davranışı arasındaki ilişki ve etki düzeyi incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde presenteizm ve örgütsel yabancılaşma kavramsal olarak ele alınmış olup ikinci bölümünde ise araştırma hipotezlerine cevap bulmak amacı ile 232 çalışan üzerinde yapılmış olan ve bu doğrultuda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre presenteizm ile örgütsel yabancılaşma arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Aynı zamanda çalışanların presenteizm durumunun örgütsel yabancılaşma davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucu elde edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise bulgular tartışılmış olup otel işletmeleri yöneticilerine ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Presenteizm, Örgütsel Yabancılaşma, Konaklama İşletmeleri, Van.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn