The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 754
Total’s Visit
: 2127522
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Hasan ÇİÇEK
The East and the West of the Middle Ages
 
The concept of history, which expresses what happened in the past, is also the name of the science that studies this human past. As a science, history has divided the past into periods or sections in order to examine the past facts more easily and to make these facts and events more understandable. Historians named a certain period of the past as the middle ages and developed different theses on the beginning and end of it. Some historians, despite many theses, describe the period between approximately 500 and 1500 A.D. as the middle ages. This thesis also contributes to understanding the middle ages. Civilization and development in the whole world are not the same in the medieval era of human history, as always. For example, this era is experienced differently at East/Islamic World from West. In the same period of time, civilizations seem to live a different period. For this reason, it is possible to talk about the East and the West of the middle ages. We see that there are two civilizations, as at East and West in the Middle Ages: One is the Western/Christian civilization; the other is the Middle East/Islamic civilization. We can also express them as the East and West of the Middle Ages. While philosophy, science, and different thoughts were suppressed in the West of the Middle Ages, they were paved in the East. While in the West of the Middle Ages, philosophical and scientific studies were prosecuted, and even could have result in death, they were supported in the East. While only one understanding or view was dominant in the West of the Middle Ages, in the East what was relatively different was tolerated and the different views were kept alive. In short, after the West of the Middle Ages was thrown into the darkness for a certain period, it took the opportunity to meet with its own roots by taking advantage of the light of the East of the Middle Ages; while East of the Middle Ages, after experiencing a certain period of brightness, was started to leave this brightness behind. In this study, some philosophical, scientific and cultural differences in the East and West of the Middle Ages are examined.

Keywords: Middle Ages, East, West, Philosophy, Science, Culture, Civilization.Ortaçağ’ın Doğu’su ve Batı’sı
 
Geçmişteki insani olup bitmeleri ifade eden tarih kavramı aynı zamanda bu insani geçmişi inceleyen bilimin de adıdır. Bilim olarak tarih geçmişteki olguları daha rahat bir biçimde incelemek ve bu olguları ve olayları daha anlaşılır kılmak için, geçmişi dönemlere ya da bölümlere ayırmıştır. Tarihçiler geçmişin belli bir dönemini orta çağ diye adlandırmış ve bunun başlangıcı ve bitimi üzerine farklı tezler geliştirmişlerdir. Bazı tarihçiler, birçok teze rağmen yaklaşık olarak M.S. 500 ile 1500 yılları arasındaki dönemi orta çağ olarak nitelendirmektedirler. Bu tez ortaçağın anlaşılması konusunda da katkı sağlamaktadır. İnsanlık tarihinin Ortaçağında her zaman olduğu gibi bütün dünyada medeniyet ve gelişmişlik aynı şekilde olmamaktadır. Örneğin Ortaçağ Doğu/İslam dünyasında ayrı Batıda ayrı yaşanmıştır. Aynı zaman diliminde medeniyetler birbirinden farklı bir zamanı yaşıyormuş gibi görünmektedir. Bu nedenle ortaçağın Doğusundan ve Batısından söz etmek mümkündür. Ortaçağın Batısında ve Doğusunda olmak üzere iki medeniyetin var olduğunu görüyoruz: Birisi Batı/Hıristiyan medeniyeti; diğeri de Ortadoğu/İslam medeniyetidir. Bunları ortaçağın Doğusu ve Batısı olarak da ifade edebiliriz. Ortaçağın Batısında felsefe, bilim, farklı düşünceler baskılanırken, Doğusunda bunların önü açılıyordu. Orta çağın Batısında felsefi ve bilimsel çalışmalar kovuşturmaya uğruyor ve ölümle sonuçlanabiliyorken, Doğusunda destekleniyordu. Ortaçağın Batısında tek bir anlayış veya bakış egemenken, Doğusunda görece farklı olana hoşgörü ile bakılıyor ve farklı olan yaşatılıyordu. Kısacası Ortaçağın Batısı belli bir dönem karanlığa savrulduktan sonra, Ortaçağın Doğusunun aydınlığından yararlanarak kendi kökleriyle buluşma imkânı bulma yoluna girerken; Ortaçağın Doğusu bu parlaklığı belli bir dönem yaşadıktan sonra, terk etme yoluna giriyor. Bu çalışmada ortaçağda Batıdaki ve Doğudaki felsefi, bilimsel, kültürel birtakım farklılıklar irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Orta çağ, Doğu, Batı, Felsefe, Bilim, Kültür, Medeniyet.Full Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn