The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3857
Total’s Visit
: 3007767
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Araş. Gör. İmren Pınar DÜLGAR
On the Method of Personnel Reform: To Broaden Angle of Lens
 
Primarily it is thought to be determined a frame that represents normative answers about how personnel system should be. The assumption that based on determined problems are reformed particularly is also practiced administrative reform of Turkey. But this view takes the risks for reducing to technic dimension of problems. In addition to this, it prevents to see all of the frame. Because it provides to see as if the state is a machine works apart and overlook relations of elements each other in personnel system itself. In the study it is argued the method of reforms and it is suggested to examine –historical and in the other reform field context- by compherensive way, not studying reforms partly.

Keywords: Personnel, Reform, Historical, Part, All.PERSONEL REFORMUNUN YÖNTEMİ ÜZERİNE: MERCEK AÇISINI GENİŞLETMEK
 
Personel yönetiminin nasıllığına ilişkin normatif cevaplar sunan bir çerçeve belirlemek için öncelikle alandaki sorunların saptanması gerektiği düşünülmektedir. Saptanan sorunların tek tek reforma tâbi tutulmasıyla aşılacağı varsayımı üzerine kurulan bu düşünce, Türkiye’nin idari reform pratiğinde de somutlaşmıştır. Ancak bu, sorunları teknik boyuta indirgeme riskini beraberinde getirdiği gibi resmin bütününü görmeye engel oluşturmaktadır. Çünkü bir yandan personel yönetimini devlet mekanizmasından ayrı işleyen bir makine algılamaya diğer yandan personel sisteminin kendi içerisinde yer alan unsurların birbiriyle olan ilişkisini gözden kaçırmaya sebep olmaktadır. Çalışmada reformların yöntemi tartışılmakta, personel sisteminin tikel reformlar üzerinden değil -tarihsel ve diğer reform alanları bağlamında- kapsayıcı şekilde incelenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Personel, Reform, Tarihsellik, Parça, Bütün.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn