The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors IndexToday’s Visit
: 499
Total’s Visit
: 1056359
Year:2018 Volume: 1  Issue: 41  Area: Liberal arts

Öğr. Gör. Dr. Rıfat AKBAŞ, Prof Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR
REFLECTION OF CONTROVERSIES BETWEEN SYNTAX SPECIALISTS (NAHIVERS) TO GRAMMAR CONCEPTS
 
Arabic Grammar has been constantly a research subject since formation process and subjected to many criticisms positively and negatively with in the frame of this research. The difficulty and intricacy of the rules developed in the field of grammar and being transferred of each rule with different expressions and definitions,especially the individual approaches of the linguists and grammarians belonging to the schools of Basra and Kufeconstitutes the most obvious example of these criticisms. The adoption of a set of criteria strictly by a number of mental and religious movements over time, and the fact that Arabic grammar evolved into a process of remodeling by the influence of regional differences after having moved out of the center affected the grammar conceptsnegatively. Because grammarians have adopted different points of motion with the respect to classification of grammar subjects analytically and in functional terms, a concept-term problembecame due to this method. In this respect, it is emphasized how thesecontroversies between linguists and grammarians reflect to grammar concepts with their reasons in this article and it is tried to draw attention to existenceof concept-term problem by mentioning some concepts which have been a lot of difference of opinion around it.

Keywords: : Arabic Grammar, Syntax (Nahiv) Concepts, Syntax (Nahiv) Terms, Concept Problem, Term Problem.Nahivciler Arasındaki İhtilafların Gramer Kavramlarına Yansıması
 
Arap grameri, teşekkül sürecinden bu yana sürekli olarak araştırma konusu yapılmış ve bu araştırmalar çerçevesinde olumlu ve olumsuz anlamda birçok eleştiriye de konu olmuştur. Basra ve Kûfe ekollerine mensup olan dilci ve gramercilerin bireysel yaklaşımları başta olmak üzere gramer alanında geliştirilen kuralların zorluğu, girifliği ve herbir kuralın farklı ifade ve tanımlarla aktarılması bu eleştirilerin en bariz örneğini teşkil eder. Zamanla bir takım aklî ve dini akımların oluşturdukları ölçütlerin katı bir şekilde benimsenmesi ve Arap gramerinin geliştiği merkez dışına çıktıktan sonra bölgesel farklılıların etkisiyle yeniden şekillenme sürecine girmesi de özellikle gramer kavramlarını olumsuz etkilemiştir. Zira gramer konularının tasnifinde, tahlilinde ve fonksiyonel anlamda isimlendirilmesinde gramercilerin birbirlerinden farklı hareket noktalarını benimsemeleri, ortaya yöntem ile birlikte çözüm bekleyen bir kavram-terim sorununu da çıkartmıştır. Bu açıdan makalede dilci ve gramerciler arasındaki ihtilafların sebepleriyle beraber söz konusu ihtilafların ne denli gramer kavramlarına yansıdığı hususu üzerinde durulmuş ve etrafında çok fazla görüş ayrılığı oluşmuş olan birtakım kavramlara da yer verilerek bir kavram-terim sorununun varlığına dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap Grameri, Nahiv Kavramları, Nahiv Terimleri, Kavram Sorunu, Terim Sorunu.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn