The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 709
Total’s Visit
: 2127477
Year:2017 Volume: 1  Issue: 38  Area: Liberal arts

Arş. Gör. Kemal TEMİZER
MYTHOLOGICAL AND TALE ELEMENTS IN THE “ŞAHMERAN’S LEGS”
 
Abstract Mythology is a field that artists often use as a source and often used in their works. Artists who are mythologically oriented are thinking both to gain and sustain tradition by benefiting from the efficiency of this field and to add a kind of richness to their works. The tale elements like mythology also offer artists new possibilities. The artist who benefits from the rich imagination of the tale world thus extends the narrative possibilities of his text. Murathan Mungan is one of the names using the mythological and tale elements in modern Turkish literature. Mungan; often use legends, tale, mythology, folk story elements in his works. The aim is not to give the material as it is; it is to reproduce the traditional by changing and transforming it. The aim of the study is to determine the mythological and tale elements in the story of "Şahmeran's Legs" which is included in Murathan Mungan's Cenk Hikâyeleri book, the leading writers of Turkish literature after 1980, to refer to the functioning of the use of texts.

Keywords: Murathan Mungan, “Şahmeran's Legs”, Mythology, Tale.“ŞAHMERAN’IN BACAKLARI”NDA MİTOLOJİK VE MASALSI UNSURLAR
 
Öz Mitoloji, sanatçıların kaynak olarak yöneldikleri ve eserlerinde sıklıkla kullandıkları bir alandır. Mitolojiye yönelen sanatçılar hem bu alanın veriminden yararlanarak geleneğe sahip çıkma, onu sürdürme gayesi güderler hem de eserlerine bir tür zenginlik katma düşüncesindedirler. Mitoloji gibi masalsı unsurlar da sanatçıya yeni olanaklar sunar. Masal dünyasının zengin hayal gücünden yararlanan sanatçı böylece metninin anlatım olanaklarını genişletir. Modern Türk yazınında mitolojik ve masalsı özellikleri eserlerine taşıyan isimlerden biri de Murathan Mungan’dır. Mungan; efsane, masal, mitoloji, halk hikâyesi unsurlarını eserlerinde sıklıkla kullanır. Bundaki amacı var olan malzemeyi olduğu gibi vermek değil; onu değiştirip dönüştürerek geleneksel olanı yeniden üretmektir. Çalışmanın amacı, 1980 sonrası Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Murathan Mungan’ın Cenk Hikâyeleri kitabında yer alan “Şahmeran’ın Bacakları” hikâyesindeki mitolojik ve masalsı ögeleri tespit etmek, bu ögelerin kullanımının işlevselliğine değinmektir.

Anahtar Kelimeler: Murathan Mungan, “Şahmeran’ın Bacakları”, Mitoloji, Masal.Full Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn