The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 657
Total’s Visit
: 2127425
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Yusuf KAĞANARSLAN, Sahip BEROJE
Procedural Discusions on Musarrât Hadith
 
As it is known, since the first centuries, the mujtahids have engaged in an intense judicial opinion activity in order to understand religious texts correctly. In this context, the sunnah texts, which are the second source of religious law, are also discussed one by one. However, since the sunnah often comes with "ahad" transmission, this has resulted in the mujtahid adopting different criteria in accepting hadiths. Namely; there are those who consider it sufficient to have a "correct basis" for the acceptance of a narration attributed to the Prophet.There are also some who argue that besides to have a "correct basis" of a narration, the text of the hadith should not be contrary to the Qur'an, the famous Sunnah and accepted fiqh rules. In this respect, some hadiths whose text is problematic according to some, although the basis is correct, have been the subject of conflict between these two groups. One of these hadiths is “musarrat” hadith. Musarrat; it is the animal that the seller does not milk the animal for tricking the customer to give the impression that the animal's milk is too much. According to the hadith, anyone who buys such an animal can choose between two things; when one realizes that he has been deceived after purchasing the animal, he shall return the animal with a scale of dates if he so wishes; if he wants, he can keep the animal back. Hanafi saw these hadith contrary to the accepted fiqh rules and they did not act in this respect. The general majority argued that the hadith was authentic and cannot be abandoned. In this study, the views, evidences and reasons of both groups are presented in detail in order to present a legal jurisprudence perspective.

Keywords: Islamic law, Judicial Opinion, Islamic Law Pedestal, Musarrat Hadith, Islamic Law Principles.Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları
 
Bilindiği gibi ilk asırlardan itibaren nasların doğru anlaşılması için müçtehidler yoğun bir içtihad faaliyeti içerisine girmişlerdir. Bu kapsamda şer‘i hukukun ikinci kaynağı olan sünnet nasları da tek tek ele alınıp tartışılmıştır. Ancak sünnet çoğunlukla ahad yolla geldiği için bu durum müçtehidlerin hadisleri kabul etmede farklı kriterleri benimsemeleri sonucunu doğurmuştur. Şöyle ki; Hz. Peygamber’e isnad edilen bir rivâyetin kabulü için senedin sahih olmasını yeterli görenler olduğu gibi; senedin sahihliğini yeterli görmeyip, hadis metninin Kur’an’a, meşhur sünnete ve kabul görmüş fıkhî kurallara aykırı olmaması gerektiğini savunanlarda olmuştur. Bu açıdan senedi sahih olduğu halde bazılarınca metni problemli görülen bazı hadisler bu iki kesim arasında ihtilaf konusu olmuştur. Bu hadislerden birisi de “musarrât” hadisidir. Musarrât, satıcının müşteriyi kandırmak için sütü fazla gözüksün diye sağmayıp beklettiği hayvandır. Hadislere göre, böyle bir hayvanı satın alan kimsenin iki şey arasında muhayyerdir; bu kimse hayvanı satın aldıktan sonra sütünü sağıp aldatıldığının farkına vardığında isterse hayvanı bir ölçek hurmayla birlikte iade eder; isterse hayvanı geri vermeyip elinde tutabilir. Hanifeler bu hadislerin kabul görmüş fıkhî kurallara aykırı görmüş bu açıdan amel etmemişlerdir. Cumhur ise hadisin sahih olduğunu ve terk edilemeyeceğini savunmuştur. Bu çalışmada bir hukuki ictihad perspektifi sunması açısından her iki tarafın görüşleri, delil ve gerekçeleri detaylı bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İslam hukuku, İctihad, Fıkhî Kâideler, Musarrât Hadisi, Fıkhî kurallarFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn