The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 621
Total’s Visit
: 1245526
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Ayşegül KELEŞ ERİÇOK
INVESTIGATION OF THE URBAN TOURISM POSSIBILITIES OF THE CITY OF VAN IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
 
Throughout history, cities have undergone continuous changes and transformations. Lifestyles and the relationship between production and consumption have influenced the transformation of cities from prehistory until today. Cities became centers of trade after the industrial revolution in the eighteenth century. International capital flows and production/consumption types changed after developments in information and technologies. As a result, cities have gained more importance.. Globalization caused changes in several fields, including tourism. This led to the rise of urban tourism, cultural tourism, rural tourism, eco-tourism, mountain tourism, gastronomy tourism etc. alternative tourisms, somewhat displacing sea-sand-sun tourism. Urban tourism is a very important opportunity for Van Province to develop its economy. This study aimed to indicate the facilities for urban tourism of Van and draw the attention to the necessity to protect its natural and historical values. To do so, it examines the changing role of cities in the context of globalization and evaluates the relationship between cities and tourism. Finally, it examines Van’s urban development and identifies urban tourism facilities. This study indicates the importance and necessity of examining the historical development of Van up to the present to determine its local values.

Keywords: Globalization, Urban Tourism, Urartu, VanKÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA VAN’IN KENT TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Tarihsel süreçte kentler sürekli bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar insanların yaşam biçimleri, üretim ve tüketim ilişkileri kentlerin değişimini etkilemiştir. 18. yüzyılda sanayi devrimi sonrasında kentler ticaret merkezleri olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte Dünyada üretim-tüketim biçimleri ve uluslararası sermaye akışı değişmiştir. Bunun sonucunda da kentler daha çok önem kazanmıştır. Küreselleşme ile birlikte çeşitli alanlarda ortaya çıkan değişimler turizm sektörüne de etki etmiştir. Deniz-kum-güneş temalı klasik turizm anlayışının dışında; kent turizmi, kültür turizmi, kırsal turizm, eko turizm, dağ turizmi, gastronomi turizmi gibi alternatif turizm biçimlerine ilgi artmıştır. Kent turizmi Van’ın ekonomisini geliştirmek için oldukça önemli bir fırsattır. Bu çalışma, küreselleşme sürecinde Van’ın kent turizmi olanaklarını ortaya koymayı, bunun için de sahip olduğu doğal ve tarihi değerlerin korunması gerektiğine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bunu yapabilmek için öncelikle kentlerin değişen rolü küreselleşme bağlamında irdelendikten sonra kent ve turizm ilişkisi değerlendirilmiştir. Son olarak da Van’ın kentsel gelişimi irdelenmiş ve kent turizmi olanakları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında, Van’ın günümüze kadar gelen tarihsel gelişim sürecinin irdelenmesi, yerele özgü değerlerin tespit edilmesi açısından önemli ve gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kent Turizmi, Urartu, VanFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn