The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 30
Total’s Visit
: 3311144
Year:2020 Volume: 1  Issue: Special Issue -6  Area: Liberal arts

Amine Nuriye ÇITIRIK, Zeki Salih ZENGİN
NON-FORMAL RELIGIOUS SERVICE AND EDUCATION OF THE PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS FROM THE VIEW OF RELIGIOUS PERSONEL AT THE TIME OF THE GLOBAL OUTBREAK
 
The world sometimes has to fight a global outbreak like in the beginning of 2020. The World Health Organization has declared COVID-19, a global outbreak (Pandemic), caused by a new type of coronavirus, which is seen in Wuhan, China, and spreading all over the world. Such extraordinary situations that have happened from time to time in the history of the world affect life in many ways. As in the whole world, many institutions and organizations are working in our country to minimize the negative effects of the disease. Spiritual-religious support has an important place in overcoming the difficulties experienced during the period of Pandemic. The Presidency of Religious Affairs (PRA), which is responsible for carrying out widespread religious education activities in our country, has also organized some activities with the aim of religious services and religious-moral support. The purpose of our study is to evaluate the opinions and suggestions of the personnel of the institution participating in the application in terms of the conditions under which the studies carried out in this process, level of competence and development. In this article, the semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods, was used. Face to face interviews was made with fifteen institutional staff via WhatsApp. In line with the findings, it was observed that the personnel of the institution were aware of many of the activities carried out by PRA and were partially involved in these activities. In addition, the participants found the activities in place and correct, but also stated that there had been some setbacks. It was determined that they have made views and assessments towards the elimination of the problems experienced in the process.

Keywords: Philosophy and Religious Sciences, Non-Formal Religious Education, Presidency of Religious Affairs, COVID-19, Pandemic, Global Outbreak.KÜRESEL SALGIN ZAMANINDA DİN GÖREVLİLERİ GÖZÜYLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN YAYGIN DİN HİZMETİ VE EĞİTİMİ
 
Dünya, 2020 yılı başında olduğu gibi bazen küresel bir salgın hastalık ile mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Çin’in Wuhan şehrinde görülen ve hızla bütün dünyada yayılan yeni tip korona virüsün neden olduğu COVID-19 adlı hastalığı küresel salgın (Pandemi) olarak ilan etti. Dünya tarihinde zaman zaman yaşanan bu tür olağan dışı durumlar hayatı birçok açıdan etkilemektedir. Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de hastalığın olumsuz etkilerini en aza indirgemek için birçok kurum ve kuruluş görev yürütmektedir. Pandemi sürecinde yaşanan zorlukların aşılmasında manevi-dini desteğin önemli bir yeri vardır. Ülkemizde yaygın din eğitimi çalışmalarını yürütmekle görevli Diyanet İşleri Başkanlığı da (DİB) yaşanan süreçte din hizmetleri ve din-manevi destek amacı ile birtakım faaliyetler düzenlemiştir. Çalışmamızın amacı bu süreçte yapılan çalışmaların hangi şartlarda gerçekleştiği, yeterlilik düzeyi ve geliştirilmesi konularında uygulamaya katılan kurum personelinin görüş ve önerilerini değerlendirmektir. Bu makalede nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. On beş kurum personeli ile WhatsApp üzerinden yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda kurum personelinin, DİB’in yapmış olduğu faaliyetlerin birçoğundan haberdar oldukları ve bu faaliyetlerde kısmen yer aldıkları görülmüştür. Ayrıca katılımcılar, yapılan faaliyetleri yerinde ve doğru bulmakla beraber, bazı aksaklıkların da yaşandığını belirtmişlerdir. Süreçte yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde görüş ve değerlendirmede bulundukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Felsefe ve Din Bilimleri, Yaygın Din Eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı, COVID-19, Pandemi, Küresel Salgın.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn