The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 99
Total’s Visit
: 3311213
Year:2021 Volume: 1  Issue: 51  Area: Liberal arts

İrfan Yıldırım
Academic Achievement Status of Sports High Schools in the Context of 'Cultural Capital'
 
The main purpose of this study is to consider the relationship between the low academic achievement level in sports high schools and the cultural capital of students (their families). This study focuses on the factors that affect the low academic achievement level of sports high schools, which, besides many purposes, have the aim of ensuring that their students receive higher education in their areas of advantage or in another field, sending very few students to higher education. In addition, the study, which draws attention to the importance of sports in human life, the necessity of learning through corporate education and the necessity of sports high schools within the framework of its current position, touches on a number of obstacles in front of some students with sportive skills towards this school type. In addition, the reflections of the types of capital owned by social structures and classes in education, the consequences of inequalities in the education system and the role of education in the reproduction of social classes themselves are discussed. The general approach of the study is based on the fact that the low level of academic achievement of the students in sports high schools is primarily due to the low cultural capital of their families.

Keywords: Sport, Education, Academic Success, Sports High School, Success‘Kültürel Sermaye’ Bağlamında Spor Liselerinin Akademik Başarı Durumu
 
Bu çalışmanın temel amacı, spor liselerindeki düşük akademik başarı düzeyi ile öğrencilerin (ailelerinin) sahip olduğu kültürel sermayeleri arasındaki ilişkiyi ele almaktır. Bu çalışmada, birçok amacın yanında öğrencilerin öncelikle avantajlı oldukları alanlarında veya başka bir alanda yükseköğrenim görmelerini sağlamak gibi bir amacı da bulunan spor liselerinin, ortaya koyduğu düşük akademik başarı düzeyi nedeniyle yükseköğrenime çok az sayıda öğrenci göndermesine etki eden faktörler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca sporun insan hayatındaki önemi, kurumsal eğitim yoluyla öğrenilmesinin gerekliliği ve günümüzdeki konumu çerçevesinde spor liselerinin gerekliliğine dikkat çeken çalışma, bu okul türüne yönelen sportif yeteneklere sahip kimi öğrencilerin önündeki bir takım engellere değinmektedir. Bunların yanında, toplumsal yapıların ve sınıfların sahip olduğu sermaye türlerinin eğitimdeki yansımaları, eğitim sisteminde var olan eşitsizliklerin ortaya çıkardığı sonuçlar ve eğitimin toplumsal sınıfların kendilerini yeniden üretmelerindeki rolü ele alınmaktadır. Çalışmanın genel yaklaşımı, spor liselerindeki öğrencilerin genel olarak gösterdiği düşük akademik başarı düzeyinin kaynağında, öncelikli olarak mensubu oldukları ailelerinin sahip oldukları düşük kültürel sermayelerinin yattığı üzerine kuruludur.

Anahtar Kelimeler: Spor, Eğitim, Akademik Başarı, Spor Lisesi, BaşarıFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn