The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors IndexToday’s Visit
: 504
Total’s Visit
: 1056364
Year:2017 Volume: 1  Issue: 34  Area: Liberal arts

A. Menaf TURAN
Discussions On The Urban Rent Theories
 
Discussions have been going on day by day, with the influence of the work done by A. Smith, D. Ricardo and K. Marx on the land which emerged as a reflection of capitalist relations in agriculture. It should be emphasized firstly that there are two opposing approaches in the studies made on the basis of rent on the relation of city and capitalism. These are approaches based on classical and neo-classical theses and based on Ricardo's positional rationale. The difference determined by the contribution of D. Ricardo was adapted to urban theories by neoclassical theorists, in the name of the runaway category, location and settlement theories. In these theories, it is mostly based on the additional costs of firms and individuals in choosing the settlement, due to the distance from the center, and it is aimed to give them options about the appropriate location. The second is Marxist approaches that developed on the basis of Marx's theory of absolute rent and monopoly rent and criticizing the theory of positionality with the existence of private property. Marx, by raising some criticisms against Ricardo's theory, explains the effect of ownership of private property in the land with the concept of absolute rent. In the urban theories where the Marxist approach was used, the rant was started to be discussed after the 1970s. In these studies, the effects of the landowners on the urban construction sector and the inequalities emerged in the cities have been investigated to move to the field of social struggle. This article will attempt to explain which rent categories can be adapted to urban areas.

Keywords: Rent, Urban Rent, Absolute Rent, Differential Rent, Monopoly RentKENTSEL RANT KURAMLARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR
 
Tarımdaki kapitalist ilişkilerin bir yansıması olarak ortaya çıkan toprak rantı konusunda, A. Smith, D. Ricardo ve K. Marx tarafından yapılmış olan çalışmaların etkisiyle ortaya çıkan tartışmalar günümüze kadar sürmüştür. Kent ve kapitalizm ilişkisi üzerine rant olgusu temel alınarak yapılmış olan çalışmalarda iki karşıt yaklaşım olduğu öncelikle belirtilmelidir. Bu kuramsal yaklaşımlardan ilki klasik ve neo-klasik tezler temelinde geliştirilen ve Ricardo’nun konum rantı kuramına dayanan yaklaşımlardır. D. Ricardo’nun katkısıyla saptanmış olan farklılık rantı kategorisi, konum ve yerleşme kuramları adıyla, neo-klasik kuramcılar tarafından kent kuramlarına uyarlanmıştır. Bu kuramlarda, çoğunlukla firmaların ve bireylerin yerleşim yeri seçiminde, merkeze uzak olmaktan kaynaklanan ek maliyetleri esas alınmakta, uygun yer seçimi konusunda kendilerine seçenekler sunulması amaçlanmaktadır. İkincisi ise Marx’ın mutlak rant ve tekelci rant kuramı temel alınarak geliştirilen ve konum rantı kuramını özel mülkiyet olgusunun varlığı ile eleştiren Marksist yaklaşımlardır. Marx, Ricardo’nun kuramına karşı kimi eleştiriler getirerek, topraktaki özel mülkiyet sahipliğinin etkisini mutlak rant kavramıyla açıklamıştır. Marksist yaklaşımın kullanıldığı kent kuramlarında ise rant olgusu 1970’li yıllardan sonra tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalarda toprak sahiplerinin kentteki yapı sektörü üzerindeki etkisi ve kentlerde ortaya çıkan eşitsizliklerin toplumsal mücadele alanına taşınıp taşınamayacağı incelenmiştir. Bu yazıda hangi rant kategorilerinin kentsel alanlara uyarlanabileceği anlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rant, Kentsel Rant, Mutlak Rant, Farklılık Rantı, Tekelci RantFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn