The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1446
Total’s Visit
: 1318395
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Selim BOZDOĞAN, Aysun YARALI AKKAYA
Karl Marx and Democracy on a Study
 
Karl Marx in her youth texts [On The Jewish Question, Critique of Hegel’s Philosophy of Right] refers to the concept democracy. Democracy indicates the phase where the economy and politics are homogeneous. According to Marx, this phase can also be expressed with the concept of social freedom. According to this thought, the recognition of civil society and citizenship rights by the state does not bring freedom. This case serves to reorganize and put forward inequality in a new form. According to Marx, these inequitable forms cause alienation. In this context Marx defines the system that will eliminate the inequality forms created by the capitalist economic system as 'democracy' in the early texts. Marx’s explanations on the Paris Commune in his book Civil War in France which is one of the maturity texts, include features suitable for 'direct democracy'. The main problematic of the texts of both terms is that they contain discussions about eliminating alienation. Therefore, in this study, it will be emphasized that there is continuity between Marx's image of "democracy" and his statements on the Paris Commune.

Keywords: Democracy, Communism, Direct Democracy, Paris KommuneKarl Marx ve Demokrasi Üzerine Bir İnceleme
 
Karl Marx gençlik dönemi metinlerde [Yahudi Sorunu, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi] demokrasi kavramından söz etmektedir. Demokrasi ekonomi ve siyasalın homojen olduğu bir safhayı ifade eder. Marx’a göre bu safha, ‘toplumsal özgürlük’ kavramıyla da ifade edilebilir. Bu düşünceye göre sivil toplum ve yurttaşlık haklarının devlet tarafından tanınması özgürlük getirmez. Bu durum, eşitsizliği yeni bir form dâhilinde yeniden düzenlenip ortaya konulmasına hizmet eder. Marx’a göre bu eşitsizlikçi formlar yabancılaşmaya neden olmaktadır. Bu bağlamda Marx kapitalist ekonomik sistemin yarattığı eşitsizlikçi formların ortadan kaldırılacak sistemi ilk dönem metinlerinde ‘demokrasi’ olarak tanımlar. Yine Marx’ın olgunluk dönemi metinlerinden Fransa’da İç Savaş kitabında Paris Komünü üzerine yaptığı açıklamalar ‘doğrudan demokrasi’ye uygun özellikler içerir. Her iki dönem metinlerinin temel sorunsalı yabancılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik tartışmaları içerir. Dolayısıyla bu çalışmada, Marx’ın ‘demokrasi’ imgesiyle, onun Paris Komünü üzerine yaptığı açıklamalar arasında bir sürekliliğin olduğuna vurgu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Komünizm, Doğrudan Demokrasi, Paris KomünüFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn