The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 193
Total’s Visit
: 3311307
Year:2020 Volume: 1  Issue: 50  Area: Liberal arts

Davut OKÇU
Investigation of Changes in Islamic Sciences Faculty Students' Metaphoric Perception Regarding Teaching Profession (Batman Sample)
 
The main aim of this study is to determine the perceptions of Islamic Sciences Faculty Preparation and final year students about “teacher” and “my teachers” concepts via metaphors, and to investigate the developments and changes in their judgements throughout their school life. The study is qualitative; and phenomenological research design was employed. In order to set forth the perceptions of preparation and final year students about determined concepts, a form with 2 open end questions was used as data colleting tool. The students were requested to complete the sentences of “…is like/similar; because…”. In the analysis of the collected data, frequency, percentage calculations and content analysis solution technique were used. And, 69 and 61 metaphors for “teacher” and “my teachers” concept were produced, respectively, by 127 students whose answers were valid. In the first three of the metaphors produced for the concept of teacher, the sun, mother, candle; and for the concept of my teachers, the first three metaphors of light, lantern and Prophet’s companions took place. 7 conceptual categories were formed after studying the metaphors produced by the students in terms of common properties. With the help of the data obtained from preparation and final year students, the effects of the school process on students’ judgements about “teacher” and “my teachers” were measured metaphorically; and then evaluated by comparing them with each other. By making use of the metaphors that emerged, it was observed that significant changes occurred in students' perceptions of the concept of “teacher” and “their teachers” throughout the faculty education. The established changes were investigated; and then positive and negative aspects were determined; and, finally, several offers were made.

Keywords: Teaching Profession, Metaphor, Preparation Students, Final Year Studentsİslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Metaforik Algılarındaki Değişimin İncelenmesi (Batman Örneği)
 
Bu araştırmanın temel amacı; İslami İlimler Fakültesi hazırlık ve son sınıf öğrencilerinin “öğretmen” ve “öğretmenlerim” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemek ve okul hayatı sürecinde bu yargılarında meydana gelen gelişme ve değişmeleri incelemektir. Çalışma nitel olup, fenomenolojik (olgubilimsel) araştırma deseni kullanılmıştır. Hazırlık ve son sınıf öğrencilerinin belirlenen kavramlarla ilgili algılarının ortaya konulması amacıyla veri toplama aracı olarak, 2 adet açık uçlu sorudan oluşan form kullanılmıştır. Öğrencilerden “… gibidir/benzer; çünkü…” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Online olarak toplanan verilerin analizinde frekans, yüzde hesaplamaları ve içerik analizi çözümleme tekniği kullanılmıştır. Cevapları geçerli olan 127 öğrenci tarafından “öğretmen” kavramına ilişkin olarak 69 adet, “öğretmenlerim” kavramı için de 61 metafor üretilmiştir. Öğretmen kavramı için üretilen metaforların ilk üç sırasında Güneş, anne, mum; öğretmenlerim kavramı için ise ilk üç sırada ışık, fener ve sahabe metaforları yer almıştır. Öğrenciler tarafından üretilen metaforlar ortak özellikleri bakımından irdelenerek 7 kavramsal kategori oluşturulmuştur. Hazırlık öğrencileriyle son sınıf öğrencilerinden elde edilen verilerle okul sürecinin öğrencilerin “öğretmen” ve “öğretmenlerim” kavramlarıyla ilgili yargıları üzerindeki etkileri metaforik algılarla ölçülmüş, birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan metaforlardan yararlanılarak Fakülte tahsili boyunca öğrencilerin öğretmen kavramı ve öğretmenleriyle ilgili algılarında önemli değişikliklerin meydana geldiği görülmüştür. Tespit edilen değişiklikler incelenmiş, olumlu ve olumsuzluklar belirlenmiş ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik, Metafor, Hazırlık Öğrencileri, Son Sınıf ÖğrencileriFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn