The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 633
Total’s Visit
: 2127401
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Ulaş Koray MİLANLIOĞLU
Improvement Projects and Propertys About Postponement of the Bancruptcy
 
With the Law No. 4949, the institution of postponement of bankruptcy has become operative in terms of all capital companies and this institution had been regulated the first paragraph of the Old Commercial Code (oTCC) and in the second paragraph of the Cooperatives Law, item 63. This application was rewritten in a simple language in accordance with the provisions of items 376-377 of our Trade Code No. 6102 and the Enforcement and Bankruptcy Law (EBC) item 179. The postponement of the bankruptcy was one of the most popular applications in practice until the state of emergency declared nationwide with the decision of the Council of Ministers dated 20.07.2016 and numbered 9064, in which the postponement and the provisions of the measures were stopped temporarily. The purpose of the postponement of the bankruptcy is to remedy the state of the company or cooperative. All works aiming to give an impression to the decision-making court that the company may rehabilitate itself are called improvement projects. During the course of our work, we have found that despite the importance of the topic, the academic works on the improvement projects and their features are limited. We determined that the studies identified during the literature survey were more likely to cover the whole of the bankruptcy institution and did not include details of the improvement projects. In this work, we will try to elaborate on the improvement projects and their features in the postponement of bankruptcy, which is effective in practice and is thought to be useful in the long run.

Keywords: Postponement of the bancruptcy, improvement project, measures of restructuring, prospect of financial restructuringİflasın Ertelenmesinde İyileştirme Projesi ve Özellikleri
 
İflâsın ertelenmesi müessesesi, 4949 sayılı Kanun ile tüm sermaye şirketleri bakımından işlerlik kazanmış olup bu kurum daha önceleri Eski Ticaret Kanunu’nun (eTTK) m.324 ikinci fıkrasında ve Kooperatifler Kanunu m.63’te düzenlenmişti. Bu uygulama, 6102 sayılı Ticaret Kanunumuzun m.376-377 hükümleri ile sade bir dil ve İcra İflas Kanunu (İİK) m. 179 hükmüne paralel düzenleme ile yeniden kaleme alınmıştır. İflâsın ertelenmesi müessesesi, 20.07.2016 tarih ve 9064 sayılı BK kararıyla ülke çapında uygulamaya konulan olağanüstü hal kararıyla OHAL süresi ile sınırlı olmak kaydıyla başvuruların ve tedbir hükümlerinin durdurulması anına kadar uygulamada en çok rağbet gören uygulamalardan birisi olmuştur . İflâsın ertelenmesi kurumundan beklenen amaç, şirketin veya kooperatifin borca batıklık halinin giderilmesi ve ıslah edilmesidir. İflasın ertelenmesi konusunda karar verecek mahkemeye, şirketin ıslah olabileceği yönünde kanaat veren çalışmalara iyileştirme projeleri denmektedir. Çalışmamız esnasında iflasın ertelenmesi sürecinde iyileştirme projesi ve özellikleri üzerindeki akademik çalışmaların konunun önemine binaen sınırlı olduğunu tespit ettik. Literatür taraması yapılırken belirlenen çalışmaların daha çok iflâsın ertelenmesi kurumunun tümünü kapsayacak ve iyileştirme projeleri hususunda ayrıntıyı içermeyecek şekilde bulunduğunu belirledik. Bu çalışmamızda, uygulamada etkin bir işlerlik kazanan ve kendisine uzun vadede sıkça başvurulabileceği düşünülen iflasın ertelenmesi kurumunda iyileştirme projeleri ve özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: İflas ertelemesi, iyileştirme projesi, iyileştirme tedbiri, iyileştirme ümidiFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn