The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 607
Total’s Visit
: 2127375
Year:2017 Volume: 1  Issue: 38  Area: Liberal arts

Abdullah DUMAN
CALIF MU’TASIM’S AMORION/AMMÛRÎYE EXPEDITION
 
Byzantine Emperor Theophilos b. Mīkâil (829-842) made an expedition to the regions of Suğur in 223/837-838, taking advantage of the fact that Mu’tasım’s (218-227 / 833-842) dealing with the Bâbek revolt. He devastated the castles had seized, particularly in the areas of Zibatra and Malatya, and did not hesitate to massacre their people. This incident, also laid the ground for the expedition of the Islamic army on Byzantium. Caliph Mu’tasim, after solving the problem of the Bâbek, came out to expedition on Anatolia. This expedition, rusulted with the Caliphate army’s defeated the army of Theophilos in Dazimon and conquered Ankara and Amorion/Ammuria. Mu’tasim’s Anatolian expedition has being portrayed by Islamic historians in their Works. One of them is Tabari. In this study, the chapter related to the subject of Tabarı’s Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk was translated and presented to the avantage of researchers.

Keywords: Mu’tasım the Chaliph, Theophilos, Amorıon, Tabarı, Sugur.HALİFE MU’TASIM’IN AMORİON/AMMÛRİYE SEFERİ
 
Bizans İmparatoru Theophilos b. Mîkâil (829-842), Halife Mu’tasım (218-227/833-842)’ın Bâbek isyanı ile uğraşmasından yararlanarak 223/837-838 yılında suğur bölgelerine bir sefer düzenledi. Özellikle Zibatra ve Malatya taraflarında ele geçirdiği kaleleri harap etti ve halkına da katliam yapmaktan çekinmedi. Bu hâdise İslâm ordusunun Bizans üzerine sefere çıkmasının da zeminini hazırlamış oldu. Halife Mu’tasım, Bâbek meselesini hallettikten sonra Anadolu üzerine sefere çıktı. Bu sefer, halifelik ordusunun Dazimon’da Theophilos’un ordusunu mağlup etmesinin yanında Ankara ve Amorion/Ammûriye’un fethi ile neticelendi. Mu’tasım’ın Anadolu seferi İslâm tarihçileri tarafından eserlerinde nakledilmektedir. Bunlardan birisi de Taberî’dir. Bu çalışmada Taberî’nin Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk adlı ese-rindeki bölümün tercümesi yapılarak araştırıcıların istifadesine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Halife Mu’tasım, Theophilos, Ammurîye, Taberî, Suğur.Full Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn