The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 183
Total’s Visit
: 3311297
Year:2019 Volume: 1  Issue: 43  Area: Liberal arts

Kani Al Salihi, Aydın Görmez
THE COMPARISION OF IDEAL HEROES OF FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE AND JAMES JOYCE
 
This article aims to make a comparative analysis of ideal hero and heroism suggested by renown Irish author James Joyce and by German thinker Friedrich Nietzsche, one of the most influential philosophers of all times. The similarities and differences in the portrayals of ideal heroes in their works are comparatively analysed in this study. Strictly speaking, the heroes formulated and foregrounded by these writers are rather striking, and what is more they are, exceptional, unique and peculiar to each figure. While Nietzsche attribute a deeper philosophical meaning to the hero figure, Joyce’s ideal hero figure is not only unconventional but sophisticated, and blended with a more intense literary style. In fact, the hero figure of both authors is in line with anti-hero typology, or the modern hero type, in other words. They manage to get the sympathies of the readers who feel quite close to such characters in any given environment. Both writers’ heroes have an ideal quest in their approach, and the present social values are criticized.

Keywords: Friedrich Nietzsche, James Joyce, modernism, ideal hero, anti-heroFRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE VE JAMES JOYCE'UN İDEAL KAHRAMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bu makale, ünlü İrlandalı yazar James Joyce ve tüm zamanların en etkili filozoflarından olan Alman Friedrich Nietzsche tarafından ileri sürülen ideal kahraman ve kahramanlığın karşılaştırmalı bir analizini yapmayı amaçlamaktadır. Söz konusu yazarların çalışmalarında ideal kahraman tasvirlerindeki benzerlikler ve farklılıklar bu çalışmada karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmamızda bu yazarlar tarafından tanımlanan ve ön plana çıkarılan kahramanların oldukça dikkat çekici, sıra dışı ve farklı oldukları; ayrıca adı geçen yazarlara özgü oldukları sonucuna varılmıştır. Nietzsche kahraman figürüne daha derin bir felsefi anlam yüklerken Joyce’un ideal kahraman figürü sadece gelenek dışı olmakla kalmaz, aynı zamanda yazar yoğun bir edebi üslupla harmanlayarak karakterini karmaşık bir kişiliğe büründürür. Aslında, her iki yazarın kahraman figürleri, kahraman karşıtı tipoloji veya diğer bir deyişle modern kahraman türü ile aynı çizgidedir. Nietzsche ve Joyce birbirlerinden tamamen farklı ortamlarda resmedilen bu tür karakterlere karşı okurların sempatilerini kazanmayı başarırlar çünkü okurlar kendilerini bu tür karakterlere yakın hissederler. Her iki yazarın kahramanları ideal bir arayışa girerek mevcut sosyal değerleri kıyasıya eleştirirler.

Anahtar Kelimeler: Friedrich Nietzsche, James Joyce, modernizm, ideal kahraman, anti-kahramanFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn