The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 715
Total’s Visit
: 2127483
Year:2017 Volume: 1  Issue: 38  Area: Liberal arts

Abdullah Eren,Muhammet Dursun Kaya
EXAMINING UNIVERSITY STUDENTS’S USES OF STUDENT INFORMATION SYSTEMS WITH TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
 
Understanding the acceptance and use of people's information technology has an important place in information systems. The integration of information systems into education systems, as well as the systems used by the students and the perceptions of students about these systems are topics that need to be investigated. A research has been developed with the Technology Acceptance Model in order to reveal the perspective of a person on a system and the level of adoption of the system. The aim of this research is to explain the intentions and attitudes of the university students to use the student information systems used by the students and to explain the factors that affect these perceptions. This research will reveal the level of acceptance of the information system of the students. In this study, a questionnaire study was carried out on 215 pre-undergraduate students. The perceived ease of use, perceived usefulness, attitude towards behavior, intention to use, perceived satisfaction, system quality and computer self-efficacy variables on students' information system used by the students were tested. According to this, the perceptions of the students on the system were revealed. It has been understood that the quality of the system has no effect on perceived usefulness. On the contrary, it was observed that there are relations between external variables and perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward behavior, intention to use.

Keywords: information systems, student information system, technology acceptance modelÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMLARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE İNCELENMESİ
 
İnsanların bilişim teknolojilerini kabulünü ve kullanımını anlamak bilişim sistemleri içersinde önemli bir yer tutmaktadır. Bilişim sistemlerinin eğitim sistemlerine entegre edilmesi ile beraber öğrencilerin kullandığı sistemler ve bu sistemlere karşı oluşan algılar araştırılması gereken konulardandır. Kişinin bir sisteme olan bakış açısının ve sistemi hangi düzeyde benimsediğini ortaya çıkarmak adına Teknoloji Kabul Modeli ile bir araştırma geliştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin okullarda kullandığı öğrenci bilgi sistemlerini kullanma niyetleri ve tutumlarını ortaya koyarak, bu algıları etkileyen faktörleri açıklamaktır. Bu bakımdan yapılan araştırma öğrencilerin bilgi sistemini kabul etme düzeylerini ortaya koyacaktır. Bu çalışma da 215 ön lisans öğrencisi üzerinde bir anket çalışması yürütülmüş olup öğrencilerin kullandığı öğrenci bilgi sistemine karşı oluşturdukları algılanan kolaylık, algılanan kullanışlılık, davranışa yönelik tutum, kullanım niyetleri, algılanan memnuniyet, sistem kalitesi ve bilgisayar öz yeterliliği değişkenleri test edilmiştir. Buna göre öğrencilerin sisteme karşı algıları ortaya konulmuştur. Sistem kalitesinin algılanan kullanışlılık üzerinde etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Buna karşın dışsal değişkenler ile algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık, davranışa yönelik tutum, kullanım niyetleri arasında ilişkilerin olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: bilgi sistemleri, öğrenci bilgi sistemi, teknoloji kabul modeliFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn