The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 374
Total’s Visit
: 1405129
Year:2019 Volume: 1  Issue: 45  Area: Liberal arts

Özgür BABAYİĞİT
EXAMINATION OF WRITTEN EXPRESSION DISORDERS OF THE SIXTH GRADE STUDENTS IN SECONDARY SCHOOL
 
The aim of this study is to examine the written expression disorders of the sixth grade students in the middle school. The research was carried out with the method of document analysis, one of the qualitative research methods. In the determination of the research group, the sampling method which is easily accessible is used. 56 students studying in the sixth grade in a state secondary school in Yozgat province were studied. Data were collected in April 2018. The sixth grade students in the secondary school were given a composition on the subject of family during the lesson. Content analysis technique was used in the analysis of the obtained data. When the students' compositions are examined, students do not use punctuation marks. It was determined that students made narration disorders especially in long sentences. In addition, content analysis revealed unnecessary use of the word, misuse of the word, logic error, subject-verbal mismatch, mistakes related to appendices, misconceptions of expression errors. Dictation studies should be carried out to improve students' use of punctuation marks. After the dictation studies, the student papers should be returned to the students by checking and correcting by the teachers. The student should see the punctuation marks that are missing and wrong. Students should be directed to write shorter and more detailed sentences, since they make more speech disorders in long sentences. Students should be able to correct their speech defects due to the fact that the students are able to correct their speech defects. In order to do this, it is recommended to make students read aloud.

Keywords: Secondary school, written, expression, disorderORTAOKUL ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BOZUKLUKLARININ İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım bozukluklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi türündedir. Çalışma grubunun belirlemesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Yozgat Merkez ilçedeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 56 altıncı sınıf öğrenci ile çalışılmıştır. Veriler 2018 yılı nisan ayında toplanmıştır. Öğrencilere Türkçe derslerinde “aile” konulu kompozisyon yazdırılmıştır. Veri analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin noktalama işaretlerini kullanmadıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin özellikle uzun cümlelerde anlatım bozukluğu yaptıkları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, yapılan içerik analizi sonucunda gereksiz sözcük kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, mantık yanlışlığı, özne-yüklem uyumsuzluğu, eklerle ilgili yanlışlar, tamlama yanlışları anlatım bozuklukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin noktalama işaretlerini kullanmalarını geliştirmek amacıyla dikte çalışmaları yapılmalıdır. Dikte çalışmaları sonrasında öğretmenler tarafından kontrol ve düzeltmeler yapılarak öğrenci kâğıtları öğrencilere geri verilmelidir. Öğrenci eksik ve yanlış yaptığı noktalama işaretlerini görmelidir. Öğrencilerin uzun cümlelerde daha fazla anlatım bozukluğu yapmalarından hareketle, öğrenciler daha kısa ve öz cümleler yazmaya yönlendirilmelidir. Öğrencilerin konuşma kusurlarını yazıya aktarmaları sebebiyle, öğrencilerin öncelikle konuşma kusurlarının düzeltilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak amacıyla öğrencilere sesli okuma yaptırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, yazılı, anlatım, bozuklukFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn