The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3805
Total’s Visit
: 3007715
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Z. İsmet Anadol KOYUN, Doç. Dr. M. Şükrü MOLLAVELİOĞLU
Evaluation of Provinces Which Have Metropolitan Municipalities in Turkey in Context of Entrepreneur City
 
Urban spaces in which entrepreneurship activities are conducted efficiently, undertake role of being central for entrepreneurs and urban improvement and are accepted as the major component of “Entrepreneur City” concept. Based on these findings and current financial facts, 30 cities which have metropolitan municipality were evaluated in context of “Entrepreneur City” according to data from year 2013. Framework set for evaluation was formed with 7 components. Such components were Regulatory Environment, Infrastructure, Market Conditions, Access to Capital, Labor force, Innovation and Culture. In this study which uses standardization and composite index methods, indicator scores was formed for each city and entrepreneur city index was found for each city by combining those scores. According to result of the study, İstanbul city which has the highest index value was found in the first place in entrepreneur city index gradation list.

Keywords: Entrepreneur City, Index, Economic Development, Metropolis, EntrepreneurshipGİRİŞİMCİ KENT BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ ANAKENT BELEDİYELERİNE SAHİP İLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Girişimcilik faaliyetlerinin en etkin sürdürüldüğü kentsel mekanlar, gerek girişimcilerin gerekse de kentsel gelişmenin merkezi olma rolünü üstlenmekte ve ‘Girişimci Kent’ olgusunun temel bileşeni ise girişimcilik oluşturmaktadır. Girişimciliğin ekonomi açısından önemi dikkate alındığında, kentlerin girişimci yetiştirme potansiyeli hem genel ekonomi hem de kent ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın konusu Türkiye’deki Ana Kent Belediyesine sahip illerin “Girişimci Kent” açısından değerlendirilmesini içermektedir. Çalışmada Ana Kent Belediyesine sahip 30 il örneğinden hareketle ve 2013 verileri dikkate alınarak girişimci kent olgusu değerlendirilmektedir. Değerlendirme yapmak üzere oluşturulan yapı yedi temel bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler; Düzenleyici Çevre, Altyapı, Piyasa Koşulları, Sermaye Erişimi, Beşeri Sermaye, Yenilik ve Kültür’dür. Standartlaştırma ve bileşik endeks yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, her bir kente ilişkin belirleyen skorları oluşturulmakta ve bu skorlar birleştirilerek her bir kent için girişimcilik endeks değeri elde edilmektedir. Çalışma sonucuna göre, endeks değeri en yüksek olan İstanbul ili girişimci kent sıralamasında birinci sırada yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Girişimci Kent, Endeks, Ekonomik Gelişme, Anakent, GirişimcilikFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn