The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1378
Total’s Visit
: 1513511
Year:2020 Volume: 1  Issue: 47  Area: Liberal arts

Mehmet Şirin ALADAĞ
Essays of Starting Poetry With Verse and Hadith in Arabic Literature -Example of Emced Muhammed Sa‘îd-
 
Introduction to the subject with a title, whether it is in poetry or prose, is a method that has been used throughout history and it is still up to date. It is not exaggerated to say that Arabic verses have been quoted a lot from the verses of the Holy Qur'an by methods such as Telmih, analysis and quotation, even there are very few literal texts that do not get inspired from Holy Qur’an. However, there are very few men of letters who put the verses of the Qur'an directly to the title of the subject without changing their words. Kameru’l-Enâşîd which is the work of Emced Muhammed Sa‘îd that handles some historical periods of Prophet’s life as verse and is deemed as a literal comment is important in this respect. In this context, each of poems begins with a hadith, verse and couplet. To determine the relationship of a subject with the title, it must first be analysed in terms of content and word. In this study, a short biography of Emced Muhammed Sa‘îd, who continues the tradition of starting verses or hadiths in Arabic poetry, is given. Besides, there is information about Kameru’l-Enâşîd which deals with the life of Prophet Muhammad in the light of poems.

Keywords: Arabic Literature, Emced, Title, Poetry, Prose, Verses.Arap Edebiyatında Şiire Âyet ve Hadisle Başlama Denemeleri -Emced Muhammed Sa‘îd Örneği-
 
İster şiir isterse nesirde olsun konuya bir başlıkla giriş yapmak, tarih boyunca başvurulan bir uygulama olup hâlen de güncelliğini korumaktadır. Arap edebiyatında telmih, çözümleme ve iktibas gibi yöntemlerle Ku’rân-ı Kerîm âyetlerinden çokça alıntı yapıldığını hatta dolaylı olarak Kur’ân’dan ilham almayan edebî ürünlerin çok az olduğunu söylemek abartılı olmaz. Ancak doğrudan Kur’ân âyetlerine, lafzını değiştirmeden konuya başlık olacak şekilde yer veren edebiyatçılar çok azdır. Çağdaş Arap şairlerinden Emced Muhammed Sa‘îd’in Hz. Peygamber’in hayatından bazı kesitleri manzum olarak işleyen ve küçük bir edebî tefsir hüviyetinde olan Kameru’l-Enâşîd adlı eseri bu bakımdan önem arz etmektedir. Bundan hareketle eserdeki her bir şiiri uygun bir âyet, hadis veya bir beyitle başlamıştır. Bir konunun başlıkla olan münasebetinin tespit edilmesi için, öncelikle konunun muhteva ve lafız açısından tahlil edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Arap şiirinde konuya âyet veya hadisle başlama geleneğini sürdüren Emced Muhammed Sa‘îd’in kısa biyografisi ve şiirler ışığında Hz. Peygamber’in hayatını işleyen Kameru’l-Enâşîd adlı eserine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arap Edebiyatı, Emced, Başlık, Şiir, Nesir, Âyet.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn