The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 108
Total’s Visit
: 1398451
Year:2019 Volume: 1  Issue: 46  Area: Liberal arts

Ömer EMİRKADI
A THEORETICAL EVALUATION ON TURKISH ECONOMY: THE RELATION BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT AND HUMAN CAPITAL
 
Growth and development in the jargon of economics are thought to have the same meaning. However, development is defined as an alteration and transformation process, emerging in social structure with the increases in real income. Therefore, development may be defined as a more comprehended process including growth. In reaching the desired level of economic progress, development plays a crucial role. In order to achieve development, the society has to produce information and technologies and also has to utilize from the gains in the best manner. In order to produce and process information, high level of education and healthy individuals are needed. The Human capital notion, constituting the main structure of this study and which is the main factor in conventional production, occurs from the accumulation of information, ability, and experiences that are gained during the process by the labor that makes concrete contributions to the production process. At the same time, all these elements facilitate the production process and contribute to the economic growth process by finding new technological applications that will lead to production increases and using them effectively. The aim of this study is to suggest that real capital, as a capital factor, is not sufficient alone, and, by puting forward the relationship between development and human capital indicators, to analyze this relationship in the context of Turkish economy.

Keywords: Economic Development, Human Capital, Human Development Index, Turkey.EKONOMİK KALKINMA VE BEŞERİ SERMAYE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
 
Ekonomi yazınında büyüme ve kalkınma kavramları benzer birer kavramlarmış gibi düşünülmektedir. Oysa kalkınma kavramı, reel gelirde yaşanan artışlarla beraber, toplumsal yapıda meydana gelen bir değişim ve dönüşüm süreci biçiminde tanımlanmaktadır. Nitekim kalkınma süreci, büyümeyi de kapsayan ve elde edilen büyümeden daha kapsamlı bir kavram olarak ifade edilebilir. Ekonomilerin arzulanan gelişmişlik seviyesine erişmelerinde iktisadi bakımdan kalkınmaları büyük önem taşımaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi için de o toplumun bilgi ve teknoloji üretmesi ve elde edilen bu kazanımları da en iyi biçimde kullanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bilgiyi üretebilmek içinde eğitim seviyesi yüksek ve sağlıklı bireylere gereksinim duyulmaktadır. Çalışmanın özünü oluşturan beşeri sermaye kavramı; klasik üretim faktörlerinin başında gelen ve üretim sürecine somut katkılar sağlayan emeğin, süreç içerisinde edindiği bilgi, yetenek ve deneyim gibi birikimlerinden meydana gelmektedir. Aynı zamanda tüm söz konusu bu unsurlar üretim sürecini kolaylaştırarak, üretim artışlarına yol açacak yeni teknolojik uygulamaların bulunup, etkin bir şekilde kullanılmaları ile ekonomik büyüme sürecine de katkı sağlamaktadırlar. Çalışmada; ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesinde, tek faktör olarak yalnızca fiziki sermayenin kâfi gelemeyeceği düşüncesiyle, kalkınma ve çeşitli beşeri sermaye göstergeleri arasındaki ilişkinin ortaya konularak oluşan etkileşimin, Türkiye ekonomisi özelinde bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ekonomik kalkınma, beşeri sermaye, Türkiye.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn