The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 591
Total’s Visit
: 1397205
Year:2019 Volume: 1  Issue: 45  Area: Liberal arts

Fahri SEZER, Mehmet Akif ERDENER, Erdoğan TEZCİ
Educators’ Awareness and Solutions Approaches Regarding Often Encountered Student Problems
 
The purpose of this study is to determine the awareness of all the trainers (teachers, administrators, psychological consultants) about the frequent student problems and their approaches of the solution to these problems. Teachers who are leading effective teaching-learning environment are responsible about educational activities, the recognition of the students and the resolution of students’ problems. For this reason, teachers need to have sufficient knowledge about student problems and their development levels. Problem areas related to the student's body and health, school-teacher-course, home-family, social relations, career choice, and personality problems will be examined. This study will use the data which was collected from 3445 middle school students, 28 middle schools and 3792 high schools student, 9 high schools within the scope of BAP 2015.001 project. (Erdener vd., 2017a, 2017b). The data will be collected with interview form that is developed by researchers. A total of 55 training staff was interviewed. The data collected from the interviews with the teachers will be analyzed by content analysis method. As a result, it has been determined that education staff had a high level of awareness about students' problems and they have made important studies but they were not sufficient. It was also found that they could not develop innovative preventive perspectives on student problems.

Keywords: Guidance Service, School Manager, Teacher, Student ProblemsEĞİTİMCİLERİN ÖĞRENCİ PROBLEMLERİNE AİT FARKINDALIK DURUMLARI VE BU PROBLEMLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Bu çalışmada eğitim kurumlarında görev yapan tüm eğitimcilerin (öğretmen, yönetici, psikolojik danışman) sık karşılaşılan öğrenci problemlerine yönelik farkındalıkları ve bu problemlerin çözümüne ilişkin yaklaşımlarının neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütücüsü olarak sınıf içinde etkili öğretimin yapılması, öğrencilerin tanınması ve sorunlarının çözülmesinden sorumludur. Bu nedenle öğretmenlerin öğrenci problemleri ve gelişim düzeyleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir. Öğrencilerin problem alanları beden ve sağlık, okul-öğretmen-ders, ev-aile, toplumsal ilişkiler, meslek-gelecek ve kişilik olmak üzere altı alanda incelenmiştir. Çalışma yazarların BAP 2015.001 nolu projelerinde yer alan, 28 ortaokuldan 3445 öğrenci ve 9 liseden 3792 öğrenciden toplamış olan veriler ile belirlenen problem alanları ile ilgili tespit edilen bulgulardan faydalanılmıştır (Erdener vd., 2017a, 2017b). Toplam 55 eğitim çalışanı ile görüşme yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan görüşme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak eğitim çalışanlarının öğrencilerin sorunlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin yüksek ve önemli çalışmalar yaptıkları ancak yeterli olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrenci problemlerine yönelik yenilikçi önleyici bakış açıları geliştiremedikleri belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Rehberlik Servisi, Okul Yöneticisi, Öğretmen, Öğrenci ProblemleriFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn